150 dagen voor de valse Profeet

– Countdown –
(Visioen) Einde valse Profeet 2 febr.2025
.
Vanaf 5 sept.2024 t/m 2 febr.2025

________________________________________________________________
Update (14-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


.
De laatste 5 maanden voor Armageddon
De valse Profeet/Antichrist is geboren op 5 febr.1962. De valse Profeet zal maar ±5 maanden heersen en niet ouder worden dan 62 jaar, 11 maanden en 28 dagen. (Schrikkeljaar29 febr.2024)
Begin valse Profeet vanaf 5 sept.2024 t/m 2 febr.2025. (150 dagen)
.
Einde valse Profeet 2 febr.2025

Verschuiving in tijd houd op, vanaf het moment dat de valse Profeet op 2 febr.2025 wordt gedood. Hij is dan nog steeds 62 jaar oud! De valse Profeet zal ±150 dagen regeren! De tijd begint nu wel heel erg te dringen. De valse Profeet voor de wereld en de lang verwachte Messias voor de Joden.

Satan stelt de christenen gerust
Eén van de meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen is dat van (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”  – De duivel weet dat hij hiermee doel treft.
Maar… naarmate de Opname steeds dichterbij komt, is er in de tijd nauwelijks nog een verschuiving mogelijk waardoor de dag van de 1e en de 2e Opname zichtbaar is geworden. – (Afbeelding: Doomsday Clock)

Het zijn maar enkelen die dit kunnen zien en… De Zonen Gods!

Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar de maand en zelfs de dag weten te herkennen!

De tijd is op
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar De weerhouder


Einde valse Profeet 2 febr.2025
.
Regeerperiode valse Profeet 5 maanden
Vanaf sept.2024 t/m zijn dood op 2 febr.2025.
De Heilige Geest wordt 3 dagen eerder van de aarde weggehaald voordat de Antichrist zal opstaan! Dat zal gebeuren ergens tussen ±2 en 5 febr.2025.
.
De Antichrist staat op vanaf 5 febr.2025!
.
De Eindtijd
Broeders en zusters, waarschijnlijk zal eerst met de openbaring van de valse Profeet worden begonnen en pas daarna, voor 3 dagen, de Steekvirus.
De valse Profeet / De Steekvirus / De Grote Opwekking / De Antichrist.
De Grote Opwekking had eigenlijk moeten beginnen nog voordat de valse Profeet zich bekend zal maken. Maar, gezien de tijd zal het nu eerst de valse Profeet zijn.
De valse Profeet wordt verwacht uiterlijk in de maand sept.2024.
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”

(Profetie) Allison Pound – Zie details! De 1e en de 2e Opname.


De valse Profeet bij zijn aankomst op 5 sept.2024

De Supermens – De ruiter op het witte paard

Geboorte Antichrist bekend gemaakt
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek “A gift of Prophecy” aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962, zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.

Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)

Openbaring valse Profeet
De Messias – Een ongekende Wereldleider
(Afbeelding: Voorlopig weet nog niemand wie deze valse Profeet is)
(Openb.13:2) “En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.”
Op het moment dat de valse Profeet zich bekend zal maken, zullen veel mensen en naamchristenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar!
De Heer zei over deze valse Profeet: “Zo iemand heeft nog nooit bestaan.”
___
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”
Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)
.
De Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort, want er blijven nu nog maar vijf maanden over! Dit heeft te maken met het feit dat anders vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan.
(Openb.13:3b) “…en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”
Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”
Jezus zegt van deze valse Profeet: “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. [14] En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen…”  – (Openb.13:13-14a) 
Dit Beest is de valse Profeet, maar als hij dan op 2 febr.2025 plotseling wordt gedood en na drie dagen weer opstaat, zal de wereld en vele christenen denken dat dat Jezus is en ze zullen het Beest (Antichrist) met verbazing achterna gaan.
.
De valse Profeet wordt de Antichrist
(Openb.13:12) “En het oefent al de macht van het eerste beest [valse Profeet] voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was.”

(Openb.13:5“En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”

– Twee karakters in één lichaam –
.
De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam

(Visioen) Ditzelfde beeld gaf Jezus mij met het nr.59

.
De valse Profeet/Antichrist gaat één en dezelfde persoon aan!
Broeders en zusters, de valse Profeet was geboren op 5 febr.1962 en aan de hand daarvan heeft de Heer mij het visioen ‘Fiche 59’ gegeven. De twee cirkels gaan de valse Profeet en de Antichrist aan die na elkaar in één lichaam zullen wonen.

De valse Profeet zal niet ouder worden dan 62 jaar 11 maanden en ±28 dagen. (Schrikkeljaar29 febr.2024) De valse Profeet zal worden gedood op 2 febr.2025 en na 3 dagen zal Satan(Lucifer) met een ‘Walk-in’ het lichaam overnemen en op 5 febr.2025 staat de Antichrist op!

Visioenen bepalen de Eindtijd Armageddon (5 febr.2024)
Het begon eerst met 23 aug.2018. Het begin van de laatste Jaarweek van Daniël.
Daarna met Fiche 59. Dat is de leeftijd van de valse Profeet.
(Geboorte valse Profeet: 5 febr.1962(!) t/m 2 febr.2024.)
Alleen al met deze visioenen heb ik de juiste tijd tot op de dag nauwkeurig kunnen berekenen!
___
(Openb.13:3) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest [is nu de Antichrist] met verbazing achterna…”
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Countdown – (Visioen) Einde valse Profeet 2 febr.2024

(DZG// Donderdag 02-09-2021) – (Update: 14-02-2024)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
End Time Countdown(Visioen) Ende valse Profeet 2 febr.2025
The Soon-coming Antichrist – Unstoppable World Tyrant!
(17 juni 2017) Spreker (David C. Pac) – (Afbeelding) YouTube (0:51)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=LfT74ZDuGTc
Afbeelding: Oct.22 Is Coming! – YouTube (5:19) Totaal (41:51)
Breaking: Oct. 22 is Coming! Something Only Bible Prophecy Could Know! – Ark Of The Covenant – 2021
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=fda2zGQTxh8
Satan stelt de christenen gerustDoomsday Clock
(Afbeelding) Bron: _https://www.treehugger.com/culture/atomic-scientists-move-doomsday-clock-five-minutes-midnight.html
De Opname (Visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
De valse Profeet op het witte paard
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
Voorlopig weet nog niemand wie de valse Profeet is – YouTube (0:44/ 7:21)
Islamic Mahdi the Biblical Antichrist, rider on the white horse, New World Order (29 sept.2015)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=9rpCfw5xGho
Bron: (Purvigiggle) _https://www.youtube.com/user/Purvigiggle/videos
(666) De valse Profeet met een Boog
Bron: _http://trackingbibleprophecy.com/antichrist.php
2017 Crop Circle: Cerne Giant, Dorset – Reported 22nd May
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=HF0srEz31AE
(Twee karakters in één lichaam) De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
Crop Circle Center England (22 Mei 2017)
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
Visioenen bepalen de EindtijdArmageddon (5 febr.2025)
Openbaring Antichrist(5 febr.2024 t/m ±5 sept.2025)
Bron: _https://www.topbestalternatives.com/empire-earth-iii/android/
===*===