Eens was ik blind, maar nu zie ik

“Eens was ik blind, maar nu zie ik”
(Joh.9:25)
.
Microchip – Biochip – Verichip
Een High Tech Smart “Super-I.D.”

________________________________________________________________
Update (14-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden aangepast)

___


Het Merkteken Logo [666] van de dood
(Joh.9:25) De man die eens blind was, zei tegen de Farizeeën: “Of Hij [Jezus] een zondaar is, weet ik niet; een ding weet ik, dat ik, die blind was, nu zien kan.”

(Openb.13:18) “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”  [666]

Jezus, en de Biochip
Met de Biochip wordt een aanvang genomen naar het Brandmerk Teken/Logo (666). Dit is het Teken of Logo van de dood, dat perse op de rechterhand of op het voorhoofd met een Laser ingebrand moet worden. Een tattoo op je etherische lichaam kan er nooit meer af! Het Laser- Brandmerk (666) is er voor eens en altijd tot in miljarden van jaren.
De Biochip is niet het gevaar, anders had Jezus daar wel anders op gereageerd.
Jezus: “Als de mens digitaal gecontroleerd gaat worden en daardoor zijn vrije wil kwijtraakt, heeft het geen zin meer de mens nog langer te laten leven.”

De Heer spreekt hiermee duidelijk “Big Brother” aan die de mens Digitaal wil controleren.

[666] Het ultieme dodelijke wapen van Satan
Het eerste obstakel is voor velen direct al een onvoorstelbaar grote test!
Met het laten plaatsen van de Biochip is de eerste weerstand gebroken. De muren zijn naar beneden gehaald, nu nog het Brandmerk [666]! Satan probeert met de Biochip al behoorlijk wat verwarring te zaaien. Er is al enige paniek merkbaar. De ware christenen Gods zijn nauwelijks onder de indruk. Maar de naamchristenen hebben het niet meer! Zij denken echt dat dit al het dodelijke nummer 666 is. Maar wat velen niet weten is; materiaal kun je met de overgang niet meenemen, alleen Littekens, Tattoos en het Brandmerk (666) van de dood. Het Brandmerk (666), dat verborgen is in een Teken of een Logo, is het ultieme dodelijke wapen van Satan.

Zie: “De Biochip is niet het Merkteken!”


– Geen genade meer –
.
“Wat zegt de Bijbel over het Merkteken van het Beest?”
Er zijn vele speculaties over hoe dit alles zal gaan gebeuren, maar u kunt wel zeker zijn van dit…
.
Iedereen die het merkteken (666) van het Beest aanneemt, die is tot in eeuwigheid der tijden verdoemd! Er is GEEN weg terug, GEEN vergeving, GEEN 2e kans, GEEN verlossing, GEEN redding. Er is geen hoop meer, nooit meer!
Mensen zullen denken: “God zal het wel begrijpen, Hij zal me wel vergeven als ik het merkteken neem, Hij is vol van genade en Hij wil niet dat ik mij leven verliest. Ik hoef me geen zorgen te maken, ik kan nog steeds gered worden, niet waar?”
Fout!!!
.
Als u dit Brandmerk Teken/Logo (666) op uw voorhoofd of uw hand aanneemt, dan is het afgelopen met u! U zult NIET gered worden! U heeft trouw gezworen aan het Beest.
Er zal heel veel stress en vervolging zijn op het moment dat het merkteken verplicht gesteld zal worden. Het zal waarschijnlijk lijken alsof dat het beste is wat u kunt doen om te overleven, om vele problemen op te lossen.
.
Grote druk zal op u komen om het te aanvaarden, zoals martelingen, verlies van baan, verlies van kinderen, verlies van bezittingen, reputatie, huis, vrijheid, ledematen, enz. en tenslotte verlies van leven!
Profeten zouden zijn gewaarschuwd dat de duivel niet wil dat degene die weigeren er alleen maar vanaf zullen komen met een eenvoudige onthoofding, maar daarvoor zal hij ze vreselijk laten martelen om ze zover te krijgen dat ze zijn merkteken zullen aanvaarden.
Maar… velen zullen het merkteken weigeren. (Openb.20:4)
.
In die bepaalde tijd MOET u bereid zijn om te sterven, in plaats van het merkteken te nemen. U moet meer bereid zijn om de executie te ondergaan dan het nemen van het brandmerk van het Beest. Wat de straf ook mag wezen, maak geen compromis, en laat er geen vergissing over zijn! Degene, die het merkteken aanvaardt, zelfs gelovigen, zullen VEROORDEELD worden tot de volle wraak van God voor eeuwig!
____
(?) [666] « Liever dood dan dit nummer!
(Openb.14:10b) “..en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel…”
Zie overzicht Getuigenissen:

(Face to Face encounters and visitations with Jesus Christ)


In het Dal van Armageddon roeit Satan zichzelf uit
.
Geen genade meer – Iedereen zal sterven
Velen denken dat de Heer u in de tijd van Armageddon zal bewaren? Fout!!!

In de eerste tijd van 3,5 jaar van de valse vrede was dat nog wel mogelijk, maar niet als gij, hoe dan ook, in “Het Dal van Armageddon” terecht bent gekomen. Toch staat er over en weer geschreven, dat de Heer u dan zal bewaren. Bewaren voor de dood, Nota Bene, in het Dal van Armageddon? Neen!!! Iedereen zal sterven, of je nu wel of niet over het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) beschikt of niet. Ga je voor de Guillotine dan sterf je. Maar ga je voor het Teken/Logo (666) dan sterf je ook! Door deze maatregel roeit Satan namelijk zichzelf uit.

De mens is niet onwetend
Als je het Brandmerk 666 aanhaalt, dan weet iedereen waar je het over hebt, want dit nummer maakt een einde aan alles! Velen weten al wat het nr.666 de mens brengen zal.
(Matth.16:25) “Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.”

(Openb.20:4“En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.”

Na de Opname van de christenen is Satan alleenheerser
Vanaf 2024 is het in de wereld al heel erg onrustig. Wat de mens nu ervaart is de geest van de wereld en is niet het werk van de valse Profeet.
(2 Thess.2:6-8) “…het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking…”
In het Dal van Armageddon heeft het, na 2 febr.2025, geen zin meer om dan nog in nood te gaan bidden of te vasten, want de Heilige Geest is er niet meer. Gebeden worden niet meer verhoord. Er zijn nu nog maar twee krachten mogelijk, inzicht en eigen lichamelijke kracht.*
___
*) De verdrukking, dit vanwege De tweede dood.

(Openb.2:10-11) “Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. [11] Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Zelfmoord Oorlog – Nog maar 50 miljoen mensen
Aan het einde van Armageddon zullen er nog maar ±50 miljoen mensen op de aarde over blijven en leven, de rest (7,8 miljard) is dood! (Jesaja 13:12) Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.”  – Dit vers gaat het begin aan van het 1000-jarig vrederijk. Er zullen nauwelijks nog mensen op straat te zien zijn. (Sept.2025 – Foto: New York City)
.
Datum geboorte laatste Benjamin
Er worden op aarde zowel engelen als Zonen Gods geboren. Steeds meer mensen komen tot inzicht en bekering. Het zijn er elk jaar werkelijk vele tientallen miljoenen en het worden er steeds meer! Maar, Zonen Gods, dat worden er juist steeds minder. (Zie: Tijdschema/De Zonen Gods)
Het is God de Vader dan ook om Zijn laatste twee Zonen te doen, die nog uit de geest Wederom geboren moeten worden en daar is in feite het wachten op. Daarna breekt Armageddon uit!
De een na laatste Zoon Gods wordt geboren in de eerste week van sept.2024 en… de laatste Benjamin op 2 – 5 febr.2025.
.
Het mysterie Oalim – De Morgenster
(Openb.2:28) “…en Ik zal hem de morgenster geven.”
De Vuurproef! “Het bad der wedergeboorte.”  – (Titus 3:5)
(Openb.12:2) “…en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren…”
Afbeelding: De Zonen Gods en de Oalim uit het vuur geboren!
Zie: De 1e en de 2e Vuurproef! (Het mysterie van de Oalim)
.
Het belang van 2 Petr.1:10
In bijna 2000 jaar zijn vele christenen 2 Petr.1:10 nagekomen. Hoewel de wijze maagden hun roeping en verkiezing niet hebben weten te bevestigen, behoren ook zij tot de christenen die het leven hebben. Alle christenen die van Jezus een roeping hebben gekregen om op de aarde een bepaalde taak ten uitvoer te brengen hebben het leven. Vele van hun hebben deze roeping in de Hemel van de Heer zelf ontvangen.
Alleen de terugkeer van de verloren Zoon(1e graad) en de Zonen Gods(2e graad) hebben hun verkiezing weten te bevestigen. Er bestaat geen derde vorm van een verkiezing.
___
(2 Petr.1:10) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. [11] Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Eens was ik blind, maar nu zie ik

(DZG// Woensdag 13-10-2021) – (Update: 14-02-2024)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Eens was ik blind, maar nu zie ik
DNA Zombie-mens met 666
(Foto) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=KHl_l3ZIpqE – YouTube (32:56)
(Microchip – Biochip – Verichip)
Bron: _http://www.implantable-device.com/2011/12/30/verimeds-human-implantable-verichip-patient-rfid/
Visioen Ken Peters
Bron: _http://americaslastdays.blogspot.com/2011/05/i-saw-tribulation-ken-peters-including.html
De Guillotine
Bron: _http://spiritlessons.com/Documents/Mark_of_the_Beast/Dutch_Merkteken_van_het_Beest_666.htm
Vrouw met het Merkteken (666) op het voorhoofd
Bron: _https://thalmaray.be/te-morituri-te-salutant/
De christenen gevangen in Armageddon
UN Vehicles Spotted On The Move Jacksonville Florida UPDATE Is there any truth to this?
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=NMEn982Frm0
Empty New York City Street. Lege straten in de wereld
(Foto) _http://cdn.pcwallart.com/images/empty-new-york-city-street-wallpaper-1.jpg
Bron: _http://pcwallart.com/empty-new-york-city-street-wallpaper-1.html
De laatste twee Zonen van God de Vader (Sept.2024 en febr.2025)
(Foto) _http://www.talismancoins.com/catalog/Bald_Eagles_on_Rocky_River_Shore.jpg
Bron: _http://talismancoins.com/products/04842
Een Zoon Gods en de Oalim uit het Vuur geboren
(De 1e/2e Vuurproef) De Zonen Gods/De Oalim
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=U_M57kUSASw
===*===