De Russische Beer in de Eindtijd

De opkomst van de Beer

________________________________________________________________
Update (11-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
« Armageddon maar 7 maanden »
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


.
De Russische Beer in de Eindtijd
.
Het karakter van president Poetin
Jacob Lorber (Oostenrijk 1800-1864)

Jezus: “Ziet, de ijsbeer (Rusland) heeft geen angst voor veren pennen. (Dat zijn schriftelijke overeenkomsten en verdragen die men vroeger neerschreef met vederen pennen!) Veel goud en zilver en zeer vele ruiters liggen hem na aan het hart. Wee degene, als hij zijn hol verlaat. Ik zeg u: Hij zal zegevieren door macht en tirannie!”

De laatste Jaarweek verdeeld in 5 delen
(Matth.24:6) “Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.”
Broeders en zusters, ik ben geen profeet maar schrijver over de Eindtijd: De laatste Jaarweek!

Wat de visioenen mij laten zien, dat schrijf ik op. De laatste 7 jaar van Daniel was begonnen op donderdag 23 aug.2018 en zal eindigen op vrijdag 5 sept.2025 en is verdeeld in 5 delen. De valse vrede in 2 delen, Armageddon in 3 delen.

De eerste 3,5 jaar van de laatste Jaarweek in tweeën gedeeld.
1)_De Eindtijd (1): 23 aug.2018 t/m 5 febr.2022. (±3,5 jaar)
2)_De Eindtijd (2): 5 febr.2022 t/m 5 febr.2023. (1 jaar)
(Laatste Jaarweek) Eerste helft 3,5+1= 4,5 jaar.

Zie afbeelding: Visioen Aug.2018 begin laatste Jaarweek!

De Opname één jaar uitgesteld
Zie waarom: Jezus: “Mijn volk is niet voorbereid.”
Dit gaf Jezus mij in op donderdag 26 sept.2019 om 13:26 uur.
De christenen krijgen nog één jaar de tijd om orde op zaken te stellen.

Het gaat hier niet om de Opname, maar om het nr.666.

[666] Het Merkteken van de dood
Wat het Merkteken in werkelijkheid doet
Met dat het nr.666 met een Laser op de rechter hand of voorhoofd is ingebrand, is de dood een feit. Dit Teken/Logo [666] is dodelijk! Het dood direct het geweten van de mens. Op dat moment ondergaat die persoon een onmiddellijke geestelijke verandering! De mens, zijn gedrag en gemoed, veranderd in een emotieloos wezen wat Jezus hoe dan ook wil voorkomen.
___
Wachten op de 4e Ruiter
De tweede 3,5 jaar van de laatste Jaarweek is in drieën gedeeld.
Armageddon (1) Vanaf 5 febr.2023 t/m nov.2023.
Het nr.[666] De 10 dagen gevangenis
(Openb.2:10-11) Jezus: “Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.”
[11] Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt:
Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”
___
Armageddon (2) Vanaf nov.2023 t/m 5 juni 2025.
Komst 4e Ruiter – Vanaf nov.2023 t/m einde 5 sept.2025!
Het nr.666 of de dood via de Guillotine!
(Openb.13:15) “En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.”
Het Dal van Armageddon – De enige nog laatste kans ten eeuwige leven.

(De Guillotine – De hardste vorm van bekering)

De laatste drie maanden
Armageddon (3) komt tot een einde op ±5 juni 2025 met de dood van de 200 miljoen(!) Chinese soldaten. Een engel Gods zal dat leger binnen 24 uur met de dood slaan. Dan drie maanden later komt Jezus terug en zet voet op de Olijf-berg, die op dat moment in tweeën uiteen zal vallen.

(De drie maanden: 5 Juni(1) / juli(2) / aug.(3) / 5 sept.2025)

Komst 3e en 4e Wereldoorlog onzichtbaar
Mensen maken zich druk over een eventuele Derde Wereldoorlog. Maar wat er nu in Oekraïne gebeurt is namelijk een voorbode met wat er straks allemaal gaat gebeuren: De 3e en de 4e Wereldoorlog! De voorbereidingen zijn in werkelijkheid al begonnen. Voorlopig is dit alles nog onzichtbaar. De Derde Wereldoorlog zal alleen in Europa worden uitgevochten en zal hooguit maar 3 tot 4 weken duren. Daarna krijgen we de twee Astroïde inslagen en ±2 weken later de Vierde Wereldoorlog!

(Zie: Wikipedia en Foto: De Brandenburger Tor)

Aanvalsoorlog
De Russische invasie van Oekraïne is een aanvalsoorlog van Rusland tegen buurland Oekraïne. De invasie begon op 24 februari 2022 en is een onderdeel van de Russisch-Oekraïense oorlog die al sinds 2014 gaande is.

Op 21 februari 2022 erkende president Poetin eerst de zelfbenoemde volksrepublieken Donetsk en Loehansk, waarna de oorlog tegen buurland Oekraïne is begonnen.


Vanaf 5 april 2023 introductie [666]!

Armageddon door velen verkeerd begrepen
.
Geestelijke oorlog [666]
(Maart/april 2022) De gruwelijkheden die we al op TV hebben kunnen zien, is een voorbode van wat de Derde Wereldoorlog de mensen straks brengen zal. Maar… dat is nog geen Armageddon.

De Vierde Wereldoorlog met Atomair vuur! De Grote Kernoorlog tussen Rusland en Amerika is ook geen Armageddon, hoe verschrikkelijk dat ook mag zijn. Armageddon is namelijk een geestelijke oorlog en heeft zich op zo een grote schaal nog nooit voorgedaan. Het gaat hier om het nr.666!

Eeuwige gevangenis 1000-den of miljarden van jaren
De mens heeft zo wie zo eeuwig leven, hetzij in de Hemel, het Paradijs of in de Hel, de Hades. Mocht een mens zich op aarde daadwerkelijk schandalig slecht hebben gedragen, dan gaat die naar de Hel en zal daar 1000-den aardse jaren moeten vertoeven en misschien nog wel veel langer. Maar… als dezelfde mens voor het Merkteken 666 gaat, dan hebben we het hier niet meer over 1000-den jaren, maar over miljarden van jaren!

Jezus: “Het zou dan voor zo iemand beter zijn geweest dat hij nooit was geboren.”

Gevolgen nr.[666]
(Openb.14:9-11) “En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het Beest [Antichrist] en zijn beeld aanbidt en het merkteken [666] op zijn voorhoofd of op zijn [rechter] hand ontvangt, [10] die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van Zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.”
[11] En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het Beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.”

(In alle eeuwigheden… Het gaat hier om miljarden van jaren!)

Het Merkteken afgehouden
Broeders en zusters, wat jullie nu gaan lezen zou wellicht niet door iedereen begrepen kunnen worden. De Heer Jezus wil zoveel mogelijk als maar kan het Merkteken [666] bij de mensen afhouden. De Heer wil de ouderen en de zwakken behoeden voor deze vreselijke Code 666. Daarom heeft de Heer eerst de Coronavirus over de wereld laten waaien dat daarna gevolgd zal worden door de Steekvirus. Deze twee virussen zijn oordelen Gods! Vrijwel niemand onder de christenen die dat ziet.

(Afbeelding) Visioen Ken Peters: Het Teken/Logo [666] op de hand ingebrand!

Vanaf febr.2023 zullen nog veel meer verschrikkingen plaatsvinden. Maar dat heeft te maken met oorzaak en gevolg. De Heer wil op deze wijze miljarden mensen van de eeuwige gevangenis, van weer miljarden van jaren, afhouden. Zie nu op welk een wijze de Heer dat gaat doen. Bijvoorbeeld: De twee Astroïden inslagen zijn duidelijk een oordeel Gods! De eerste Astroïde slaat in, midden in de Atlantische Oceaan. Met de tweede Astroïde wordt de Stad Mekka, met de grond gelijk gemaakt.

Zie verder, de vele rampen!


« Jezus »
“Ik kan helaas niet iedereen redden”
Het gaat hier om het Merkteken [666]
.
Rampen van de dood
Broeders en zusters, de Heer heeft mij ingegeven hier wat meer aandacht aan te besteden.
Zie nu het volgende:

De mens is een stug wezen en zal zijn hart niet zo gauw bekeren. Maar wie in zijn leven voor het dodelijke nr.666 gaat, die is geestelijk dood! Jezus zal hoe dan ook vele zielen van het nr.666 proberen af te houden, ook al is de mens niet gelovig en totaal los van God. De komende rampen en verschrikkingen helpen de Heer hiermee, dat vele mensen zonder het nr.666 zullen sterven. De ziel is dan als het ware door vuur heen gered!

Het gaat hier om het behoud van de ziel! Want, wat blijft daarvan nog over als je voor miljarden van jaren in de gevangenis hebt gezeten waar Satan je elke uur van de tijd heeft gemarteld, miljarden jaren lang! De mens sterft hoe verschrikkelijk ook, maar heeft, door een dodelijke ramp getroffen, het nr.666 gelukkig niet kunnen aannemen.
Ondanks het feit dat deze mens voor 100-den of misschien wel voor 1000-den jaren in de gevangenis van de Hel moet doorbrengen, gaat deze in ieder geval niet voor miljarden van jaren in de Hel. Want, je weet nou eenmaal niet wanneer Satan voor rede vatbaar zal worden. Alleen wanneer hij tot de juiste inzichten is gekomen, zal zijn situatie van vroeger weer worden hersteld met de naam Lucifer! Als dat gebeurt, zijn ook allen vrij, die eens voor het nr.666 hadden gekozen.
____
Zie: Eén miljoen keer 1000 jaar is één miljard jaar!
(1.000.000 x 1.000 jaar gevangenis = 1.000.000.000 jaar Hel)
Maar… we hebben het hier over miljarden van jaren!

Jezus: “Eens zal alles weer als van ouds zijn.”

Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis (Hosea 4:6)
Jezus: “De aarde is geen plaats van rust en vrede, maar is een slagveld waarin Satan rondgaat als een briesende leeuw kijken wie hij kan verslinden.”
Ooh… broeders en zusters, als jullie toch eens zouden weten hoe de Heer Jezus met de mensen begaan is, dan zouden jullie dit alles wel kunnen begrijpen. Zie nu hoe en op welke wijze de Heer veel mensen van het nr.666 zal afhouden:
.
Oordelen Gods in de Eindtijd
(1)_De Coronavirus vanaf ±1 dec.2019 t/m 5 sept.2022.
(2)_De Steekvirus (3 dagen) verwacht vanaf ±2 t/m 5 sept.2022.
(Armageddon)
(3)_Derde Wereldoorlog – (4) Twee keer een Astroïde inslag! – (5) Vierde Wereldoorlog – (6) De 1e Opname – (7) Drie dagen duisternis – (8) De 2e Opname – (9) De Grote aardbeving – (10) De grootste Tsunami allertijden!
Alleen de 3e en de 4e Wereldoorlog doet de mens zichzelf aan.
Met de 1e en de 2e Opname tezamen, worden iets meer dan 1 miljard mensen naar het Hemelrijk weggevoerd. De overige, ongeveer 4,3 miljard, zullen niet voor het nr.666 gaan.

De Heer heeft hun door een vroegtijdige dood van het nr.666 weten af te houden. Velen zullen voor jaren naar de gevangenis (Hel) gaan en weer anderen voor 100-den jaren of langer. Daarna zijn ze vrij en gelukkig voortijd gered van het dodelijke nr.666. De mens is zo wie zo verloren, maar het gaat hier over het behoud van de ziel. Wie het vatte kan, die vatte het!

Acht maanden
God de Rechtvaardige voert door middel van de Corona- en de Steekvirus oorlog met de mensen. Dit zijn oordelen Gods! Vanaf ±2 sept.2022 wordt de Steekvirus verwacht, dat ongeveer 3 dagen zal duren. Dan zal vanaf 5 sept.2022 de Grote Opwekking plaatsvinden t/m 5 febr.2023. (Totaal 5 maanden)
Vanaf ±2 sept.2022 t/m ±15 april 2023 zullen in acht maanden tijd in totaal 5,3 miljard mensen weg zijn van de aarde. De Heer wil zodoende vele zielen redden van het nr.[666]!
.
De restchristenen
Vanaf april 2023 zullen er op de wereld dan nog over zijn: 2,5 miljard mensen. Velen mensen die de wereld aanhangen, zullen voor het nr.666 kiezen. Merkwaardig genoeg zullen ook vele restchristenen voor het dodelijke nr.666 gaan. Ondanks alle aanwijzingen en de vele waarschuwingen over en weer werkelijk onbegrijpelijk maar waar.
(Restchristenen: Deze zijn met de Opname achtergelaten. Velen gaan voor de Gouden Kroon!)
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Russische Beer in de Eindtijd

(DZG// Zondag 17-04-2022) – (Update: 08-06-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
The Rising of the Bear – (Youtube 2:00:32)
Sadhu Sundar Selvaraj | The Rising of the Bear | Prophetic Conference – February 2022
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=CM-eItVNhDU
[666] Het Merkteken van de dood
Wat het Merkteken in werkelijkheid doet
Flight 666: un trailer pour le film d’action horreur de The Asylum
Afbeelding: [666] Zwart/Groen/blauw
Bron: _https://www.tvqc.com/2018/05/11/genre/serie-action/flight-666-un-trailer-pour-le-film-daction-horreur-de-the-asylum/
Wachten op de 4e Ruiter
(Afbeelding) Magere Hein met de sikkel
Bron: _http://kingworldnews.com/andrew-maguire-death-knell-lbma-massive-short-stops-gold/
De laatste 3 maanden
Jezus op de Olijf-berg (5 Juni 2025 t/m 5 sept.2025)
Bron: _http://citadivina.blogspot.com/2013/09/zacarias-144-8.html
666 New World Order – The Apocalypse
The Anti Christ and the Micro Chip Agenda Revealed- WATCH!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=U4StNVadVg0
De laatste veldslag
Bron: _http://www.vecip.com/?onderwerp=135
Eeuwige gevangenis 1000-den of miljarden van jaren
Het Vuur van de Hel… wat zegt de Bijbel?
Bron: _https://www.erstaatgeschreven.nl/het-vuur-van-de-hel-wat-zegt-de-bijbel/
Visioen Ken Peters [666]
Source: _http://americaslastdays.blogspot.com/2011/05/i-saw-tribulation-ken-peters-including.html
Afbeelding: Jezus kijkt met tranen naar de aarde
Bron: _https://kimbalogh.online/tag/yeshuah/
===*===