De terugkeer van de verloren Zoon

“De terugkeer van de verloren Zoon”
(Het mysterie van de 2e liefde)
– De Gouden Ring –
De stal des Heren
De gelijkenis van de verloren zoon

(Luc.15:11-32)

___________________________________________________________
Update (Jan 23, 2023)
– Rapture Zone –
(Twice a Rapture! – March 27 and 30, 2024)
Easter March 31, 2024
.
April 2022/2023? Wrong!
Rapture Expected in March 2024
.
.
(Times not yet Adjusted)

___


Verdraagzaamheid
Als ik niet zelf de sferen van de verloren zoon had gekend, zou ik het volgende nooit gezien en zo nauwkeurig hebben kunnen opschrijven.

(Openb.2:4-5) Maar ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeerd.”

De oudste zoon is een gewone bekeerling. Hij is de stille, de lieve, de gehoorzame. Deze is dan ook afhankelijk van de Vader, want hij heeft totaal geen eigen initiatief. De jongste zoon die de Ring Gods gaat behalen, heeft zich niet in de zonde verhard, maar moest later toegeven gefaald te hebben in zijn streven zelf een toekomst te willen opbouwen, die hij zonder de Vader onmogelijk aankon. Gevallen volgens Hebr.6:4-6 komt hij echter tot zichzelf en moet toegeven in zijn handelen wel heel erg voorbarig te zijn geweest.
___
(Hebr.6:4-6) Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, [5] en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, [6] en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.”

Dit vers laat de ernst zien van een gevallen christen die de weg is kwijtgeraakt en daardoor in de wereld is teruggevallen.

De verloren Zoon die in het Dal van de Dood terecht was gekomen, kwam wederom tot inzicht en bekering en is daardoor de dood ternauwernood ontvlucht.
(Lukas 15:24b) “…laten wij een feestmaal hebben, want Mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden.”

Deze Zoon leefde in de 1e graad van zijn verdraagzaamheid en is met zijn terugkeer gegroeid in de 1e graad van kennis. Hij heeft een ontdekking gedaan: “Als ik nu niet naar de Vader terugga, dan ben ik verloren.”

De tweede liefde
De eerste liefde gaat een bekering aan, de tweede liefde dat van de verloren zoon die voor de tweede keer zijn hart heeft bekeerd. De eerste bekering brengt geen zekerheid met zich mee, de tweede wel.
De terugkeer van de verloren zoon brengt hem een bepaalde zekerheid dat hij nu nooit meer kan vallen en brengt hem wederom tot levend geloof. Dit geloof zal altijd in zijn kracht en sterkte blijven en dat vuur kan nooit meer uitgaan.

(2 Petr.1:10) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”

De verloren zoon
(Matth.18:12-13) “Wat dunkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van honderd schapen en een ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten en heengaan om het dwalende te zoeken? [13] En gebeurt het, dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de negenennegentig, die niet verdwaald waren.”
(Luk.15:7) “Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.”

De Heer weet dat deze ene nooit meer verloren kan gaan. De andere 99 zijn niet verdwaald, maar zijn zich niet bewust dat ze hun verkiezing nog moeten bevestigen. Dit zijn allemaal christenen die vrijwel allemaal de onderwaterdoop zijn nagekomen en velen van hen spreken in tongen!

Een Pastor en zijn vrouw
Zo sprak ik in 2017 met een Pastor (63.jr.) en zijn vrouw en haalde bijzonderheden aan waaruit ze zelf konden opmaken of ze er nu wel of niet met de Opname bij zouden zijn. Ik bracht het in vele vergelijkingen. Ze waren beiden stomverbaasd dat ze uiteindelijk tot de conclusie moesten komen dat ze met de Opname achter zouden blijven.

Plotseling stond zijn vrouw op en zei: “Al 40 jaar lang hoor ik hetzelfde en nu komt er iemand die mij in één dag meer verteld dan wat ik ooit daarvoor heb gehoord!”

De Voorganger kende de Bijbel door en door, veel meer en beter dan ik, maar ik haalde alleen de kernpunten aan in de 2e en 3e graad van kennis, die zodoende hun situatie duidelijk kon maken. Hoewel de Voorganger al alles dacht te hebben en te weten, en zelfs al dacht tot de Bruid des Heren te behoren, bleek dat hij met al zijn kennis over de Bijbel en het leven nog minder was dan de wijze en de dwaze maagden te samen. Ze hadden beiden totaal geen kennis in de 2e en 3e graad. Het ongeloof en bedroefdheid straalde van hun gezichten af. Ze konden het nauwelijks geloven en beiden spreken in tongen!
___
Nu hebben ze nog het geluk van hun leven dat ze al niet voortijd zijn gestorven, want ze zouden vanwege het gebrek aan kennis bij de Hemelpoort direct worden afgewezen. Ze hebben beiden hun roeping en verkiezing niet weten te bevestigen en behoren ook niet tot de wijze maagden.

De Heer: “Van de 1000 Pastors wordt maar 1% opgenomen.”  – Hoe zal het de andere 990 vergaan als ze voortijd zouden komen te overlijden??? Onder hen spreken velen in tongen en toch blijven ze achter. Ze lijken wel op de 99 schapen die geen bekering nodig dachten te hebben en onder deze 99 schapen zijn er velen bij die ook in tongen spreken! Maar als dan de Opname plaatsvindt, blijven ze achter. Hoe kan dat?

Kennis is alles
Stel… je bent al vrijwel je hele leven aangesloten bij de Volle Evangelie Gemeente en er komt dan plotseling een Evangelist die zegt; dat met alles wat je hebt vergaard en al hebt meegemaakt, het niet voldoende is om er met de Opname bij te zijn. Wat ga je dan denken en wat ga je dan doen?

Zo iemand ga je direct uit de weg en wil hem nooit meer zien en horen, totdat de Opname plaatsvindt en je tot je eigen grote verbazing en ontsteltenis moet vernemen dat je de Opname hebt gemist en dat je achter bent gebleven.

De naderende Opname
Broeders en zusters, zie de gelijkenis van de terugkeer van de verloren zoon. De Heer zegt; dat hij zich verheugd over deze ene (de verloren zoon) die teruggekomen is, meer nog dan over de andere 99 die geen bekering nodig hebben. Denken jullie dan echt dat deze 99 er met de Opname bij zullen zijn?
Zie toch wie deze 99 in werkelijkheid zijn:
(Openb.3:17) “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”

De Heer spreekt hier de christenen mee aan.

Wie zijn de 99 christenen in werkelijkheid

Ze vertegenwoordigen de stal des Heren. Dat betekent, dat ze tot inzicht en bekering zijn gekomen en, ga er maar vanuit, dat ze allemaal de eerste gehoorzaamheid Gods met de onderwaterdoop zijn nagekomen. Bovendien spreken velen van hen ook nog eens in tongen. Dit zijn nu de 99 schapen die in de stal van de Heer door de Heilige Geest worden onderwezen.

Verkiezing bevestigd
Maar wie is nu deze ene die bij de Heer God de Vader is teruggekomen? (Luc.15:1-10)
De verloren zoon is in de wereld verdwaald geraakt, maar wist nog wel terug naar huis te gaan. En hier zit nu het mysterie verborgen, dat deze jongste zoon, door zijn stoutmoedige gedrag, zijn verkiezing heeft weten te bevestigen.

De oudste zoon die thuis is gebleven was al ternauwernood, als door vuur heen, gered. Feitelijk heeft hij er niets voor hoeven te doen en toch heeft hij het leven.

De Ring Gods
Toen ik als verloren zoon terug keerde deed ik dat helemaal uit mijzelf. Niemand heeft mij daarmee kunnen helpen, ook de Heilige Geest niet! Toch staat er in de Bijbel dat de Heer ging zoeken.

De Heilige Geest was nog wel in mijn hart aanwezig, want als dat niet het geval zou zijn geweest, dan zou God de Vader eerst de Kandelaar van mijn geloof en daarna de Heilige Geest hebben weggehaald.

Maar twee verkiezingen
De “verkiezing” gaat alleen de terugkeer van de verloren zoon aan en al degene die het Zoonschap Gods hebben aangegrepen en daardoor uit de geest Wederom geboren zijn geworden, de Zonen Gods. Er bestaat geen derde vorm van een verkiezing. Het enige wat erbij in de buurt kan komen is dat van de wijze maagden, maar dat is geen verkiezing en al helemaal geen roeping.

Dan zijn er nog de zielen die verzegeld zijn, dat zijn de Richters. Al deze kunnen nooit verloren gaan, ook al hebben ze hun hart niet bekeerd. De meeste van hen zijn Vredestichters.

De tweede liefde

De eerste keer dat door God de Vader een bekering (1e graad) opgemerkt kan worden is, als deze, als de Verloren zoon gelijk, wederom, maar dan voor de tweede keer, tot levend geloof is gekomen. Deze bekeerling, die eens tot een verloren zoon behoorde, kan met zijn tweede liefde voor Jezus nu nooit meer vallen! God de Vader weet dat. Vandaar de Ring, de Mantel en de schoenen en het grote feest om de terugkeer van deze ene gewaande verloren zoon te vieren.

Uit het zicht verdwenen

Moet u zich voorstellen, dat u uw vader plotseling gaat tegenwerken en om een erfenis vraagt, die u toekomt, en daarna uit het gezichtsveld verdwijnt en dan ook nog eens niets meer van zich laat horen. Hoe zou de vader dan over deze ene zoon denken? Hij zal hem toch niet kunnen vergeten, want hij is zijn zoon.

De Gouden Ring
Als dan plotseling, na jaren, de zoon weer terugkomt en de vader ziet hem, dan gaat hij hem terstond tegemoet en omhelst hem met zeer grote blijdschap. De zoon bekend toch veel liever bij de vader te blijven en vraagt vergiffenis om de verspeelde erfenis en zijn vreemde gedrag.
De vader viert feest om deze ene gewaande verloren zoon en weet nu dat hij bij Hem zal blijven. Uit liefde geeft de Vader hem nu Zijn Eigen(!) Gouden Ring, want alleen de vader weet dat hij deze zoon nooit meer zal verliezen.
(Openb.2:7b) Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.”
Dit vers gaat alleen de terugkeer van de verloren zoon aan. Het is niet te zien. Hij heeft overwonnen, want hij heeft met deze tweede liefde zijn verkiezing weten te bevestigen.

Zowel bij de terugkeer van de verloren Zoon(1e graad) als bij een Zoon Gods(2e graad), is er geen twijfel meer mogelijk. Ze weten dat ze nooit meer kunnen vallen.

De wijze maagden
Er is nog wel een derde soort van verkiezing, maar daar zou ik niet al te veel op vertrouwen. Dat zijn namelijk de wijze, maagden in de 1e graad, die in de 2e en in de 3e graad van kennis denken en leven. Hebt gij wel voldoende olie en weet u wel wat deze olie precies inhoud? Het gaat hier om het hebben van kennis!

Zie toch hoe ik de Website heb opgebouwd, het is alles in de 2e en 3e graad van kennis en zijn kracht!

Het dal van de dood
Het moment dat een christen van zichzelf ontdekt in wat voor een gevaar hij zich bevindt als de dood mocht toeslaan, zal hij direct alle mogelijkheden bekijken om terug te keren.
De terugkeer van een verloren zoon moet eerst zelf door de christen opgemerkt worden. Want als die zijn situatie niet inziet, zal hij nooit toegeven en willen geloven dat hij de weg van de verloren zoon al was ingegaan. De weg terug begint dan ook pas alleen, als een christen zich bewust is dat hij op dat moment echt een verloren zoon is.

Zonder dat hij dat van zichzelf weet was hij met de tijd al afgedaald richting het dal van de dood.

1e graad van verdraagzaamheid
Omdat de meeste christenen in 1e graad van hun verdraagzaamheid leven en daarmee ook nog eens in die situatie berusten en tot het einde toe volharden, zullen ze nooit een enig inzicht meer in de 2e en de 3e graad kunnen aannemen.
(1 Kor.12:31) Jezus: “En Ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.”
Maar vele christenen leggen zich erbij neer en willen aan de hand van Joh.16:13 niet verder kijken en onderzoeken wat er nog allemaal aan de Bijbel toegevoegd had kunnen worden.

Jezus: “De Bijbel had eigenlijk drie keer zo dik moeten zijn, maar als Ik dat had toegelaten dan zouden de mensen misbruik maken van waarheden die ze toch niet zouden kunnen begrijpen.”

De Heilige Geest en de onderwaterdoop
Vele christenen die tot inzicht en bekering zijn gekomen leven al met de vaste zekerheid dat Jezus de weg en het leven is. Deze kennis zal toenemen als aan de eerste gehoorzaamheid Gods met de onderwaterdoop is nagekomen. Hiermee geeft hij de Heilige Geest volmacht om hem te onderwijzen.

(Joh.16:13) “…doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

Zonder de Heilige Geest nauwelijks enige kennis op te doen
Wie de onderwaterdoop niet is nagekomen zal alle kennis zelf moeten opdoen en leren, ook al was de Heilige Geest voor de onderwaterdoop al in het christenhart aanwezig. Dit echter is een zeldzaam gebeuren. De Heilige Geest laat Zich over het algemeen eerst vinden na de onderwaterdoop, want deze heeft de melk Gods!

(1 Petrus 2:2) “…en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid…”


De verloren Zoon bij thuiskomst (Vergroot foto) Zie Ring!

.

Terugkeer verloren zoon, zeer opmerkelijk

Wat er in werkelijkheid gebeurt

Het verhaal van de verloren zoon is het meest bijzondere van alle verslagen wat ik ooit heb geschreven. Dat van de 1e, 2e en de 3e Vuurproef was vrij gemakkelijk, zo ook de beschrijving van de ijzeren Staf en de Scepter Gods. Maar de terugkomst van de verloren zoon is werkelijk onvoorstelbaar.

Geleidelijk en heel automatisch gaat de eens zo oprechte bekeerling de weg in van de verloren zoon. Als je deze weg maar blijft aflopen, dan verwijder je je steeds meer van elke betekenis, alle liefde en elk medegevoel. Het is net alsof je van een berg afglijd en je kunt niet meer stoppen.

Er zijn momenten dat je vreselijk bedroefd bent en beseft, dat de Vader Zich van je heeft afgekeerd. Dat is het ergste wat er is. Op het moment dat je je er dan echt van bewust bent, herken je van jezelf de ware geestelijke toestand. Elke dag bemerk je dat je steeds meer en meer van de Vader verwijderd raakt. Je wilt wel terug, maar het gaat gewoonweg niet.

Zo af en toe ging ik wel weer naar de gemeente, maar wist niet hoe ik mijn hart weer opnieuw moest bekeren. Het bijzondere was, dat ik bij elke gemeentedienst wel rustig werd, dat wel. Het was alsof ik de tijd kreeg om na te denken over hoe en op welk een wijze ik naar de Vader terug kon keren. De weg daarnaar toe scheen heel gemakkelijk te zijn, maar de tweede liefde voor Jezus bleef uit. Dat ging zo twee jaar door. Jezus, heeft me toch gevonden dacht ik, waarom vind Hij mij dan niet weer opnieuw?

Het verhaal van de verloren zoon is dan ook, dat de zoon zelf naar de Vader teruggaat. Maar ik bemerkte niet dat de Vader voor mij op de uitkijk stond te wachten. Het was ook alsof de Heilige Geest zich stil hield. Er was geen kennis meer van binnenuit. Geestelijk kon ik niets meer opmerken. Maar ik wist dat de Heilige Geest nog wel in mijn hart aanwezig was, maar voor hoelang nog?

Een onzichtbare weg terug naar God de Vader
De terugkeer naar de Vader, om maar zo af en toe de gemeente te bezoeken, gaf mij niet de zekerheid dat ik op de weg terug was. Er moest iets gebeuren wat ik niet kon zien of zou kunnen begrijpen wat dat dan toch moest zijn. Het zou wel eens een nieuwe geboorte kunnen zijn, een soort waterdoop, maar dan zonder water, maar wat?
De verloren zoon, bij wie de Vader Zich op een gegeven ogenblik verplicht gesteld weet de Heilige Geest bij deze ene weg te halen, krijgt een duivelse naam: “De Leviathan”.

(Openb.2:4-5) “Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. [5] Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.”

Zie, onder welke omstandigheden de kandelaar wordt weggehaald! Eens was deze bekeerling een oprechte christen, maar is nu geestelijk dood en is daarmee voor de tweede keer gestorven. Dat is de lichamelijke dood en de geestelijke dood. Met deze 2e dood is er geen terugkeer en bekering meer mogelijk, want hij is de dood ingegaan.

(Hebr.6:4-6) Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest… en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen…”

Maar toch gebeurde het dat ik, van de ene op de andere dag, resoluut omkeerde. Maar deze terugkeer was anders! Ik bemerkte een totale ommekeer in mijzelf. De vreugde was ongekend. Ik wist nu dat ik nooit meer kon vallen.

Wat is er nu in werkelijkheid gebeurd? Als een verloren zoon bemerkte ik, dat het vuur al bijna geheel gedoofd was. Ik had geen geestelijke inspiraties meer. Maar dan plotseling kwam ik terug. De toestand waarin ik verkeerde bracht mij tot een tweede bekering. Er ontbrandde een nieuw soort vuur in mij dat anders was dan dat van een gewone bekering. Dit vuur kan nooit meer uit en God de Vader weet dat. Vandaar de schoenen, de mantel en de Ring!

Het feest is dan ook om dat alles te bekrachtigen, net zoals elke bekering met de waterdoop bekrachtigd wordt. Alleen dan met dit verschil, dat de Heilige Geest voor het eerst inwoning gaat maken. Deze inwoning is nauwelijks merkbaar. Maar als een verloren zoon terugkomt, is dat wel merkbaar.
Een vreemde absolute zekerheid overtuigde mij toen, dat ik nu nooit meer verloren kon gaan.
Er zijn genoeg christenen die denken dat de andere 99 rechtvaardigen als door vuur heen zijn gered, maar dat is niet waar.

Zie: (1 Petr.4:18) “En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen?”

De oudste zoon

(Luc.15:28) “…maar hij werd boos.”  – Dit is het niveau van de oudste zoon die als door Vuur heen gered is. De verloren zoon heeft alleen dan het leven, nadat hij zijn hart voor de tweede keer heeft bekeerd. Alle verloren zonen hebben de waterdoop gekend. Wie dus zijn hart wel bekeerd heeft maar zich nog niet heeft laten dopen kan, in zijn val, ook nooit en te nimmer tot de verloren zoon behoren. Met andere woorden, zonder de onderwaterdoop kan er eenvoudigweg geen verloren zoon bestaan!

Het bijzondere van dit verhaal is nu dat de Vader, zonder morren of waarschuwingen vooraf, de jongste zoon zijn hele erfenis geeft dat hem toekomt. De Vader laat hem gewoon gaan. Waarschijnlijk heeft de oudste zoon dit alles met enige bedenkingen gadegeslagen.

Hoewel hij de situatie ternauwernood begrijpt, voelt hij zich thuis toch veel veiliger en verzorgd door de Vader, die alles met hem deelt (Luc.15:31). De oudste zoon die zijn gewone werk hervat, hoeft niet méér werken dan hij voorheen gewend was.

Onbegrip bij de oudste zoon

Zie nu hoe hij tekeer gaat bij al het gebeuren om de jongste zoon, het is haast niet te geloven. Hij bulkt en dondert van afgunst en terecht. De hele erfenis heeft hij er doorheen gejaagd. Onbegrip alom bij deze oudste zoon. Hij kan de vreugde van zijn Vader gewoonweg niet begrijpen. En deze verbazing bepaald dan ook zijn positie van een gewone bekeerling die het bijzondere van dit hele gebeuren niet inziet, hoe jammer.

Stal van de Messiaanse Joden
Stal van de christenen

– De twee stallen –

Broeders en zusters, dit is wat ik zie:
(Joh.10:30) Jezus: “Ik en de Vader zijn een.”
Het spreekt vanzelf dat zowel God de Vader als Jezus Zich om de Joden zullen ontfermen. Maar deze Joden behoren niet tot één van de twee stallen van Jezus.

(Zagg.12:2-4) God de Vader: “…over het huis Juda zal Ik Mijn ogen openhouden.”

De eerste stal
(Joh.10:24-27a) De Joden dan omringen Hem en zeiden tot Hem: Hoelang houdt Gij onze ziel nog in spanning? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons ronduit. [25] Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de werken, die Ik doe in de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij; [26] maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort.”
27a) “Mijn schapen* horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij…”
De Joden zullen voorzeker de stem van de Heer niet herkennen.
Alleen de Messiaanse Joden en de christenen herkennen de stem van de Heer.
___
*) De schapen die de Heer hier bedoeld zijn de Messiaanse Joden. De eerste stal.

De tweede stal gaat de christenen aan, die uit de heidenen tot inzicht en bekering zijn gekomen.

De tweede stal
(Joh.10:14-16) “Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen.”
16) Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.”

Dit is de andere stal waar de Heer het over heeft, de christenen die uit de heidenen zijn geboren. Deze stal is veel groter dan die van de Messiaanse Joden.

Twee groepen van Messiaanse Joden
Vanaf de jaren 1900 waren er nog maar heel weinig Messiaanse Joden.
De eerste groep zijn Messias belijdende Joden die Jezus Christus als de Joodse Messias en als hun Heiland en Heer hebben aangenomen en die zich bovendien ook nog eens aan hun Joodse identiteit en levensstijl vasthouden.
De tweede groep bestaat uit Hebreeuwse christenen, die hun Joodse identiteit en levensstijl hebben opgegeven. Beiden groepen behoren tot de ware christenen Gods.

De Messiaanse Joden zijn geen Joden meer, maar christenen!

De Grote Opwekking

Wereldwijd zijn er vanaf 2020 gezien ongeveer één miljard christenen die tot inzicht en bekering zijn gekomen en daarmee ook de onderwaterdoop zijn nagekomen. Met de Grote Opwekking (juli 2021 t/m jan.2022) komen daar nog eens 1.2 miljard christenen erbij. Totaal 2.2 miljard.

De twee stallen van de Heer nu één grote stal
Eerst 10 dagen na de Hemelvaart werden beide stallen samengevoegd tot één stal. De Messiaanse Joden en de christenen kwamen toen beiden in één stal terecht.
De Heer heeft ze, na de uitstorting van de Heilige Geest, allemaal bijeen vergaard, waar ze vanaf dat moment door de Heilige Geest werden onderwezen.

(Joh.16:13) “…doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

Door de komst van de Heilige Geest nu één stal
De twee stallen zijn na 3 jaar en 53 dagen* al één stal geworden. Dat gebeurde 10 dagen na de Hemelvaart door de uitstorting van de Heilige Geest. Vanaf dat moment zijn deze twee stallen door de Heilige Geest samengevoegd.
(Joh.10:16) “Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.”
De “…andere schapen…”  zijn de christenen uit de heidenen. En “…die niet van deze stal zijn…”  zijn de Messiaanse Joden waarmee de Heer Zijn bediening was begonnen.
___

*) De 53 dagen: Jezus, daalde 3 dagen af en was daarna nog 40 dagen onder de christenen en na de Hemelvaart, 10 dagen later, kwam de Heilige Geest. Totaal 53 dagen.

De grote stal van Jezus is de gemeente, bestaande uit Messiaanse Joden, geboren uit de Joden, het volk van God de Vader, en de christenen zijn geboren uit de heidenen.
(Efeze 2:13) “Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.”
“…zijt gij, die eertijds verre waart…”  – Dit gaat in feite de Messiaanse Joden aan. De Messiaanse Joden en de christenen vertegenwoordigen samen de stal des Heren.
(Efeze 2:14) “Want Hij is onze Vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende…”

Voorwaar: Er is maar één stal, de stal van Jezus.

Velen christenen leven in onzekerheid
De naderende Opname brengt waarheid en fanatisme naar boven.
(Matth.18:14) “Zo bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat een dezer kleinen verloren gaat.”
De 99, die niet verdwaald zijn, hebben hun verkiezing niet weten te bevestigen. Ze zijn niet verdwaald en toch blijven ze met de Opname achter! Van de 100 is er maar één zeker van zijn zaak. De anderen leven in onzekerheid. Op dit punt word ik heel vaak aangevallen. De christenen geloven het niet. Maar, naarmate de Opname dichterbij komt worden ze onzeker en beginnen zich zorgen te maken.

Jaren lang zijn ze aan deze waarheid voorbij gegaan, maar is die tijd nog wel in te halen?

De Heilige Geest wordt in de tweede week van Jan.2022 van de aarde weggehaald. Er zal dan geen melk Gods meer zijn en alles wat de Heilige Geest u nog heeft willen laten horen en laten zien is weg. Het in tongen kunnen spreken is dan niet meer mogelijk.
De melk Gods: (1 Petrus 2:2) “…en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid…”
(1 Kor.3:2a) “Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen.”
___
Armageddon begint in de tweede week van jan.2022. Dan gaan we de laatste 90 dagen in voordat de 1e en de 2e Opname zullen plaatsvinden. Vele christenen (97%) leven in de 1e graad van hun verdraagzaamheid. Bent u dan wel gereed als u de waarheid van de 2e en de 3e graad steeds maar weer uit de weg bent gegaan?

Sommige christenen wachten, in deze 90 dagen, de tijd af en denken dat hun gebeden hen wel uit de problemen zullen helpen, maar wat zij niet weten is, dat de Heilige Geest al weg is.


De stal van Abraham

De Joden behoren tot de stal van Abraham

Dit zou je de 3e stal kunnen noemen. Abraham is de stamvader van Israël en de Joden. Ze hebben hun eigen God; de God van Abraham, Izaak en Jakob. De Joden zijn zo stug, dat ze al bijna 2000 jaar lang Jezus hebben afgewezen.

De 4e onzichtbare stal
Feitelijk zou er nog een 4e stal kunnen zijn, maar deze is bijna onzichtbaar en gaat voornamelijk de Vredestichters aan. Ze kennen de Heer niet, maar de Heer kent hun wel!
(Matth.5:9) “Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.”
Ze behoren in de wereld tot de rechtvaardigen en sommigen geloven wel of niet in Jezus en weer anderen hebben de naam een christen te zijn.
Als ze dan in de hemel komen zijn ze echt stomverbaasd! Ze kijken hun ogen uit met al het mooie wat daar allemaal te zien is en dan zullen zij kunnen inzien wat hen daar uiteindelijk heeft gebracht.

Zie afbeelding: De Vredestichters

Verstrooide stammen keren terug naar Israël
Exodus – Joden uit Ethiopië
– Israël –

Het volk van God de Vader

Wereldwijd zijn er ongeveer 15 miljoen Joden

In het jaar 2020 wonen er in Israël ongeveer 9 miljoen mensen, waarvan ±7 miljoen Joden. Daarvan zijn ±5000 Joden Messiaanse Joden. Wereldwijd wordt dit aantal geschat op ±200.000 Messiaanse Joden. De meesten van hen leven in de Verenigde Staten en in Rusland.

Israël alleen voor de Joden

We zitten in de Eindtijd en het moment is bijna aangebroken dat alle Palestijnen en Arabieren, die nu nog in Israël wonen en leven, het land uitgezet zullen worden. Deze groepen hebben het de Joden al vaker moeilijk gemaakt en dan zal het zover zijn dat de Israëlische Regering geen genade en pardon kent door hen vrijwel direct het land uit te zetten. Wie geen Jood is, moet het land uit!

De laatste Exodus
In de Verenigde Staten wonen ±5.7 miljoen Joden en in Frankrijk ±450.000. Er zijn zes andere landen waar meer dan 100.000 Joden wonen. Dat is Canada, Groot-Brittannië, Argentinië, Rusland, Duitsland en Australië.
Wereldwijd zullen totaal nog ±8 miljoen Joden naar Israël moeten verhuizen. Dit kan nu niet lang meer duren, want de tijd is al op. Deze laatste Exodus zal moeten beginnen in 2020, en eind 2021 moeten alle Joden dan al in Israël zijn!
Armageddon gaat beginnen in de tweede week van jan.2022 en de Opname zal eerst plaatsvinden 90 dagen later in het Dal van Armageddon.

(De 1e en de 2e Opname op 13/14 en op 16 april 2022)

De hele wereld tegen de Joden

Messiaanse Joden zijn eigenlijk geen Joden meer, maar christenen! Ook zij zullen Israël worden uitgezet. Dat zal dan ook het moment zijn dat de hele wereld, in grote woede, daarop zal reageren en sturen op hun beurt nu alle rest-Joden hun landen uit. De Joden hebben nu nog maar één uitweg: Israël!

De EindtijdDe dag van wolken en duisternis
(Ezechiël 37:21) “Zeg dan tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen.”
22] “En Ik zal hen tot een volk maken in het land, op de bergen Israëls, en een koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken.”
(Joh.11:52) “…en niet alleen voor het volk, maar om ook de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen.”  – Het Joodse volk.

(Ezechiël 34:12) “…zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik (is de HERE) naar Mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis.

Donkere wolken in de Eindtijd

Armageddon is in zicht!

.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De terugkeer van de verloren zoon – (Het mysterie van de 2e liefde)

(DZG// Donderdag 26-12-2019/ 16:05)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Jezus en Zijn schapen
Bron: _http://herald-magazine.com/2014/09/01/called-to-be-sons-of-god/
De Opname (Visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
De wijze en dwaze maagden
(Foto) Bron: _https://luisterhetwoordvanalmachtigegod.wordpress.com/2019/08/07/de-wijze-maagden/
De verloren Zoon wordt door de Vader ontvangen
Bartolomé Esteban Murillo – Spanish (1617-1682)
Return of the Prodigal Son (Painting 1667-1670 Murillo)
The Return of the Prodigal Son, 1667-1670, oil on canvas. Gift of the Avalon Foundation 1948.12.1
Bron: _https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Return_of_the_Prodigal_Son_1667-1670_Murillo.jpg
Stal van de Messiaanse Joden
Bron: _https://twitter.com/hashtag/sheepfold
Stal van de christenen – De heidenen
Bron: _https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/202018364
(Duif) – De Heilige Geest wordt van de aarde weggenomen
(Afbeelding) _https://lh6.googleusercontent.com/-ni4kWIKO48Q/TWjA9JuhOzI/AAAAAAAAAHg/gu_Qb1_AGFg/s1600/Heilige-Geest.JPG
Source: _http://ezekiel38rapture.blogspot.com/2012/07/geprolongeerd-ontvang-de-heilige-geest.html
De stal van Abraham – Joodse ster op de Torah
Bron: _http://eteacherbiblical.com/articles/why-do-jews-write-g-d
Afbeelding: Vredestichters
Bron: _http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10013:waarom-zijn-false-flag-operaties-bijna-altijd-succesvol&catid=30:bewustzijn&Itemid=43
Verloren ‘stammen’ keren nu terug naar Israël
Bron: _https://cip.nl/56991-deze-vijf-verloren-stammen-keren-nu-terug-naar-israel
Exodus uit Ethiopië
Bron: _https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/49242/hoe-zwarte-joden-toevlucht-vonden-in-israel.html
Jezus en Joden bij de Klaagmuur
Bron: _http://www.minimannamoments.com/tag/mishkan/
Palestina – Israel (1946-2022)
Bron: _http://entreparentesis.org/la-busca-la-imprescindible-paz-palestina-israeli/
Donkere wolken in de EindtijdArmageddon is in zicht!
Farm Country Maryland (USA)
Bron: _http://agrisk.umd.edu/blog/weekly-news-roundup-october-23rd-edition
===*===