De 144.000

====
De 144.000
Wie de Heren en Koningen voor zullen gaan, dat zijn de 144.000 Messiaanse Joden. Deze evangelisten van Armageddon zullen in het dal van Armageddon een ontrefbaar lichaam hebben net als de twee Profeten Mozes en Elia.* Het weer heeft op hun geen enkel invloed. Ze zullen allen Armageddon overleven, maar in tegenstelling tot de Heren en de Koningen zullen deze 144.000 wel voortijd het leven ingaan. Ook zij zullen niet ouder worden dan 100 jaar.
*) De twee Profeten hebben nu al een leeftijd van 93 jaar!

Zie:

De verzegeling
Op het moment dat de valse Profeet wordt gedood, komt er een Engel uit de hemel die de 144.000 gaat verzegelen. Het bijzondere daarvan is, dat deze Messiaanse Joden dat niet van zichzelf weten.
(De nacht) Het moment van de Opname – Alle mensen worden bezet!

(Matth.24:27) Dit gaat de Opname aan. “Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.”

(Matth.24:28) “Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.”
Dit vers verbergt een verschrikkelijk angstig gebeuren. Het aas; dat zijn de mensen in de tijd van Armageddon, maar gaat ook de restchristenen aan die na de Opname zijn achtergebleven.

De gieren; dat zijn de demonen en duivels. Direct na de Opname zullen demonen bezit nemen en inwoning maken in alle(!) mensen die dan nog op de Aarde aanwezig zullen zijn, niet één uitgezonderd! Maar de 144.000 Joden die verzegeld zijn kunnen niet bezet worden. De demonen kunnen aan het Teken op hun voorhoofd zien, dat ze niet in dat mensenlichaam kunnen komen. Alle mensen van de hele wereld die deze verzegeling niet hebben worden bezet door demonen! De demonen zullen dan vechten om inwoning te kunnen maken. Ook alle dwaze maagden en de restchristenen zullen bezet worden!

Na de Opname zijn er geen kinderen meer op aarde
Alle kinderen t/m 7 jaar zijn kinderen van onschuld en hebben zo wie zo het leven. Alle kinderen van ±8 jaar oud t/m 12 jaar van gelovige ouders die een levend geloof hebben, kinderen die in augustus 2018 de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, gaan ook allemaal met de Opname mee. Al deze kinderen zijn door de kracht van hun gelovige ouders geheiligd.

Alle andere kinderen die vanaf 8 jaar t/m 11 jaar van niet gelovige ouders of naamchristenen zullen allemaal achterblijven en door demonen bezet worden. Vele kleine kinderen worden nu al bezet door het kijken van demonische tekenfilms. Zou in de tijd van Armageddon de geestelijke wet van “oorzaak en gevolg” nog gelden, dan zou de verzegeling van de 144.000 Messiaanse Joden niet nodig zijn geweest. Maar Satan zal zijn wil aan de mensen opleggen, waardoor de wet van “oorzaak en gevolg” is komen te vervallen.

Ook alle Joden (notabene Gods eigen volk!) zullen door demonen bezet worden! (Joël 3:16) “En de Heere zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de Heere zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn.”
Door de geestelijke kracht, die de praktiserende Jood eigen is, kunnen de demonen niet of nauwelijks enige invloed uitoefenen op deze stugge Joden. Dit is dan ook het enige volk ter wereld dat het Teken/Logo (666) tegen zal werken en het niet zal accepteren. Gevolg; de hele wereld trekt ten strijde om dit volk van God, hoe dan ook, te vernietigen.
Zie: (Openb.9:16) 200 miljoen soldaten tegen Israël!

Alle restchristenen en dwaze maagden zullen net als de Joden ook bezet worden. Maar door de kracht van hun eigen geest zullen velen met gemak de tweede dood doen overwinnen. (Openb.2:10-11) “Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

(Matth.24:29) Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.”
Dit vers heeft te maken met de eerste dagen direct nadat de Opname heeft plaatsgevonden. Alle mensen in de hele wereld zullen dan al bezet zijn. Op 26 aug.2018 is het volle maan en zal van kleur veranderen in rood. De mensen zullen bij het zien ervan bevangen worden door grote angst! Zelfs de sterren zullen niet of nauwelijks te zien zijn.

(Joël 2:10) “De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.”

(Matth.24:30) “En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.”

Dit vers heeft te maken met de grote Opwekking en zal eindigen met de Opname. De mensen die zich op de borst slaan, zijn de slechten en de goeden. (Matth.22:8-10). Ze zijn tot levend geloof gekomen en getuigen met grote kracht en zekerheid. Dit is de betekenis van het op de borst slaan.

Twee soorten van uitverkorenen
(Matth.24:31) En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.”

Dit lijkt op de Opname maar dat is het niet. Het gaat hier duidelijk om de uitverkorenen. Er zijn twee soorten van uitverkorenen. Dat is het uitverkoren volk van God (de Joden) en de 144.000 Messiaanse Joden. De christenen behoren niet tot de uitverkorenen. De uitverkorenen gaat het Joodse volk aan. Alle Joden zullen door God de Vader naar hun land worden teruggebracht.

Het luide bazuingeschal heeft te maken met de druk die op de Joden zal worden uitgeoefend om hun zo snel mogelijk uit alle landen van de wereld te verwijderen. De reden voor deze uitzetting heeft te maken met het feit dat binnenkort alle Messiaanse Joden uit Israël zullen worden verbannen, ook de 144.000! Want volgens de Joodse Regering zijn deze Messiaanse Joden geen Joden meer maar christenen! De wereld zal op hun beurt daar hard op reageren en zullen alle Joden uit hun landen terugsturen naar Israël. Dit zal gebeuren vanaf 2018. De 144.000 Messiaanse Joden zullen zo over de hele wereld worden verspreid en zullen het enige keiharde en nieuwe Evangelie prediken. Namelijk: De tweede dood! (Openb.2:10-11) Wees getrouw tot de dood… en Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”================