Antichrist Geboortekaart 5 febr.1962

Antichrist Geboortekaart 5 febr.1962
.

De ruiter op het witte paard

(Voorlopig weet nog niemand wie deze valse Profeet is)

________________________________________________________________
Update (04-12-2023)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
« Armageddon maar 7 maanden »
.
.
The Red, Black and the Pale Horse
(The Three Horses of Destruction)
.
(Eindtijd 6,5 jaarArmageddon 7 maanden)
.
(Tijden bijgewerkt)

___

De Eindtijd

De spanning onder de christenen, die de Eindtijd herkennen, begint steeds meer op te lopen. De hele wereld zal binnenkort in de ban zijn van één man, de valse Profeet. De valse Profeet en de Antichrist gaat feitelijk één en dezelfde persoon aan. De wereld en de christenen horen dan plotseling een man spreken, zoals ze dat nog nooit hebben meegemaakt!


Wie is deze Antichrist?

De Supermens
In de Bijbel staat, dat er een Leider zal opstaan met een ongelofelijke kracht en macht.
(Openb.13:2-4) “En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. [3] En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, [4] en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”

(21-11-2023) Volgens de nieuwe berekening zou de regering van de valse Profeet kunnen beginnen vanaf 5 sept.2024. (Geboren op 5 febr.1962) Hij is dan 62 jaar en 7 maanden oud. Deze “Supermens” is in het Oosten geboren en zal met gemak de hele wereld kunnen overtuigen, want dit is de Leider die de wereld nog niet heeft gekend!

De valse Profeet/Antichrist zou in Jeruzalem geboren zijn en is later naar Egypte verhuisd. Daar bestudeerde hij in 1987 computers, handel en filosofie. Hij werkt nu op de achtergrond in het Midden Oosten. Hij wordt beschreven als een aantrekkelijke intelligente man met onvoorstelbaar veel charisma. Eerst zal hij een redder zijn, een “Vredevorst” een “Supermens” een man met alle antwoorden. Maar na de dood van deze valse Profeet zal hij veranderen in de Antichrist.

Hij werkt nu nog in het geheim en hoe velen van ons kennen hem misschien al?

Zodra de valse Profeet bekend is, zou het zomaar kunnen dat ook de weersgesteldheid zal veranderen. Van de ene op de andere week zal het overal in de hele wereld aangenaam weer worden.

(Openb.13:12-13) “En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. [13] En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.”

Reeds bij de geboorte van de valse Profeet valt de bijzondere na-aperij van Satan op. Alles moet zoveel mogelijk uit het leven van Jezus worden nagebootst.

Toen Jezus geboren werd hadden de wijzen uit het Oosten van tevoren Zijn ster gezien. Daaraan wisten zij dat de Koning der Joden geboren was. Toen zij in Jeruzalem verschenen werd dit nieuws tot in de hoogste kringen bekend gemaakt. Daarvoor hadden de herders reeds verkondigd dat de Christus geboren was. (Luc.2:8-11)

Zoals er een Goddelijke drie-eenheid is: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zo is er ook een anti- goddelijke drie-eenheid: Satan, de valse Profeet en de geest van de Antichrist. Alleen is de valse Profeet geen zoon van Satan, maar een dienstknecht.
(Matth.20:26-28) “…gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”
Van de Heer Jezus wordt gezegd dat Hij het beeld is van een onzichtbare God, de eerstgeboren Zoon Gods op aarde.

(Col.1:15) “Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping…”

De Antichrist zal een beeld zijn van de onzichtbare Satan, de mensenmoordenaar van den beginne.

Satan/Lucifer zal eerst drie dagen na de dood van de valse Profeet met een “Walk-in” het lichaam overnemen en zal dan plotseling opstaan uit de dood. (Openb.13:12) “En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”

De valse Profeet van de vrede heeft na zijn dood en opstanding nu plotseling een zwaard in de hand!
In deze 71 dagen voor de Opname zal hij zich nog steeds voordoen als een engel des lichts en als zodanig is het zelfs mogelijk, dat de kinderen Gods hem niet dadelijk zullen herkennen. De discipelen van de valse Profeet zullen talrijk zijn en zich voordoen als christenen en Profeten, die grote tekenen en wonderen zullen doen en de uitverkorenen zullen proberen te verleiden. De valse Profeet zal zeer geraffineerd te werk gaan.

(Matth.24:24) “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.”

In tijden van nood zullen velen geneigd zijn te luisteren naar iemand (een mooie, sterke, welsprekende en hoogst intelligente man), die met grote wijsheid de vrede hersteld, een oplossing biedt voor de chaos van problemen, en met de Bijbel in de hand alle godsdiensten in een machtige oecumenische beweging onder één hoofd zal brengen. Naar zo iemand heeft de wereld al eeuwenlang uitgekeken en verlangd. Zijn optreden in de wereld zal voor de Joden zo aantrekkelijk en aannemelijk zijn, dat zij in hem de lang verwachte Messias zien.

Jezus zei reeds: “Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.”  (Joh.5:43)

Eerst wanneer hij zich in de Tempel Gods zet en daar de gruwel opricht zullen de ogen opengaan. De valse Profeet/Antichrist is nu al voor ±61 jaar door werkelijk niemand herkend. Pas als zijn eigenlijke bediening voor de laatste vijf maanden een aanvang zal nemen, zal volledig openbaar worden dat de valse Profeet eigenlijk al de Antichrist is. Evenals bij de verzoeking in de woestijn toen Satan ook op het allerlaatst aan Jezus zijn ware gedaante liet zien. (Matth.4:1-11)

Toen het zover was, heeft Jezus Zijn leven gegeven voor de mensen opdat ze zouden zien en leven en na drie dagen stond Hij weer op uit de dood. Maar Satan kan dat ook! Lucifer duikt drie dagen later, na de dood van de valse Profeet, met een “Walk-in” in het dode lichaam en staat plotseling weer op.

Satan neemt op dat moment het lichaam over van de valse Profeet en zou eigenlijk moeten weten dat hij nu gevangen genomen kan worden. Hij is werkelijk blind van woede, en daarom ziet hij dat niet. Hij zit nu gevangen in het lichaam van de valse Profeet. Want er komt een dag dat zijn mensenlichaam, bij de komst van de Heer op de Olijf-berg, gedood zal worden. Dit is de enige mogelijkheid dat Satan(Lucifer) gevangen genomen kan worden. Als dan zijn mensenlichaam wordt gedood is zijn geest, hoe sterk die ook mag zijn, volkomen machteloos. De Engelen van Michaël hebben dan drie dagen de tijd om de geest van de Antichrist (is Satan/Lucifer) te binden.

Satan was eens een Overste onder de engelen geweest. Een geest van dit kaliber kan tot in eeuwigheid niet gevangen genomen worden, tenzij deze met een “Walk-in” een ander lichaam inneemt. Door zijn onvoorstelbare geestelijke kracht staat dan het dode lichaam op, waarmee de geest (ziel) van Satan gevangen zit en nu pas kan hij gevangen genomen worden.

Details van de Antichrist
Hildegarde van Bingen (1097-1179) kreeg van Godswege het volgende geopenbaard:

Deze mens van de zonde zal geboren worden uit een goddeloze vrouw (een Jodin uit de stam van Dan, volgens Genesis 49:17), die vanaf haar jeugd ingewijd is in de geheime wetenschappen en kunsten van Satan. Zij zal in de woestijn leven, in gezelschap van goddeloze mensen en zich teugelloos aan de ondeugd overgeven, daar zij zich ten gevolge van mededelingen door een “engel” hiertoe gerechtigd waant. En zo zal zij in de gloed van de brandende hartstocht de zoon van het verderf ontvangen, zonder te weten van welke vader. Dan zal zij leren dat ontucht geoorloofd is; zij zal zich uitgeven voor een heilige en ook als zodanig vereerd worden. Maar Lucifer, de oude sluwe slang, zal de smadelijke vrucht van haar schoot met zijn geest vervullen en de zoon van de zonde geheel beheersen.

Birgitta van Zweden (1303-1373)
De Heer Jezus: “Aan het einde van dit tijdperk zal de Antichrist geboren worden. Zoals uit een geestelijke huwelijk kinderen Gods geboren worden, zo wordt de Antichrist geboren uit een vervloekte vrouw, die voor zal wenden dat ze zeer vergeestelijkt is, en een vervloekte man. Uit beiden zal, met Mijn toelating, de duivel zijn werktuig vormen.”
Tenslotte nog een klein gedeelte uit het Apocalyptisch geheim van La Salette (19 sept.1846):

In die tijd zal de Antichrist geboren worden uit een Joodse non, uit een onechte maagd die gemeenschap zal hebben met de oude slang, de meester van de onzuiverheid.

Komst Antichrist voorspeld
Zoals de komst van Jezus Christus door herders en wijzen aan de wereld bekend werd gemaakt, zo kondigden boodschappers (waarzeggers) van het rijk der duisternis de geboorte aan van een “Vredevorst”, een “Supermens” (die later de Antichrist zal blijken te zijn).

Dit is helaas nauwelijks tot de Media doorgedrongen. Maar Satan zal dit stilzwijgen gebruiken om in de Eindtijd de wereldbevolking ermee te overvallen.

Geboorte Antichrist bekend gemaakt
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek “A gift of Prophecy” aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962, zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.
De geboorte van de valse Profeet/Antichrist ging gepaard met twee duidelijke voor de mens waarneembare gebeurtenissen. De eerste: Er ging een schok door de wereld die door de seismografen over de hele wereld werd waargenomen. De tweede gaat de stand van de planeten aan, dat op die dag zo bijzonder was.
Bron: Blad Visie “De tijd is nabij” 1967
___

Het bijzondere was toen, dat op 5 febr.1962 Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus plus de zon en de maan allemaal op één lijn stonden en uitgerekend op die dag werd de valse Profeet/Antichrist geboren.

– Universum –
Zonnestelsel (Heelal)
Planeten op één lijn
Zie in volgorde: (Maan, Jupiter, Zon, Mercurius, Mars, Venus)

Deze planeten en de zon stonden op die dag (23 sept.2017) vrijwel precies op één lijn als een pijl naar de Aarde gericht. Het zijn vijf planeten en de zon van ons zonnestelsel. Totaal zes. Omdat de geboorte van het kind op 23 sept.2017 was, dachten vele christenen dat dit de dag van de Opname zou zijn.

De Opname
Wat ik ook steeds beter zie is, dat de 1e en de 2e Opname op 16 en 19 april 2025 zullen plaatsvinden. Want vanaf 5 febr.2024 zal de roep om een Wereldleider steeds beter te horen zijn. Het is nu vrijwel zeker dat sept.2024 nog weleens de maand van de valse Profeet zou kunnen zijn. De eerste ruiter op het witte paard.

(Openb.6:2“En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.”

Op twaalfjarige leeftijd dappere overwinningen
In het reeds genoemde Apocalyptische “geheim” van La Salette (1846) staat heel treffend over de jeugd van de Antichrist. Hij zal broers hebben die, ofschoon zij niet zoals hij geïncarneerde duivels zijn, kinderen van het kwaad zullen zijn. Op twaalfjarige leeftijd zullen zij zich onderscheiden door dappere overwinningen die zij zullen behalen. Weldra zullen zij ieder aan het hoofd van de legers staan, bijgestaan door legioenen van de hel.
Toen Jezus twaalf jaar was bevond Hij zich op die leeftijd in het Huis van Zijn Vader, waar allen die Hem hoorden zich verbaasden over zijn verstand en Zijn antwoorden. En tot Maria zei Hij: “Waarom hebt gij naar Mij gezocht? Wist gij niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders?”

(Luc.2:42-49)

De Derde Wereldoorlog
In de komende derde Wereldoorlog zal de Antichrist deze legers aanvoeren en de oorlog tot een einde brengen, hetgeen zijn opkomst op het politieke vlak gemakkelijk zal maken.
Maar hij (de Antichrist) komt met de Bijbel in de hand, en het zal blijken dat hij een zeer godsdienstig man is die zelfs profeteert! Hij zal de Schriften kennen en straks verkondigen dat hij de lang verwachte Messias is. Zijn vader, de duivel, hanteerde het Woord bij de verzoeking van Jezus in de woestijn. De zoon des verderf zal eveneens “Het is geschreven” gebruiken om de Joden te laten zien dat hij de Messias is.

Hildegarde van Bingen had van Jezus begrepen: “Wanneer deze valse Profeet de volwassen leeftijd zal hebben bereikt, zal hij optreden als godsdienstleraar en een nieuwe verkeerde leer preken.”

Wij staan nu vlak voor het begin van al deze dingen; wij zijn de Derde Wereldoorlog reeds dicht genaderd. De Heer Jezus zei over deze oorlog tot de IJszee visser Anton Johansson: “Wegens de boosheid der mensen zal de oorlog komen. Na die tijd zullen de openbaringen van de Profeet Johannes in vervulling gaan.”  (Openb.12:1-18)

De door de Paus gekroonde wereldbeheerser zal een groot voorstander van één wereldkerk blijken te zijn (alle mensen geloven immers in dezelfde God!) en hij zal de historische woorden spreken: “Nu is de tijd gekomen dat wij het eens moeten worden. Wij gaan een schone tijd tegemoet, er zal geen oorlog meer gevoerd worden, er zal alleen vrede zijn.”
Vrede gebracht door de zoon des verderf! Wat een teleurstelling zal dat zijn voor een ieder die dit gelooft. (Dan.9:26) “Tot het einde zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.”
Jezus: “De aarde is geen plaats van rust en vrede, het is een slagveld!”

De wereld is een strijdtoneel waar de Macht van de Duisternis regeert.

Armageddon
In de tweede helft van de 70ste jaarweek vangt de eigenlijke bediening van de Antichrist eerst echt aan. (Daniël 11 en Openbaring 13). Opmerkelijk is, dat ook hier weer de tijd van bediening wordt nagebootst.
Jezus moest tot Zijn dertigste jaar wachten voordat Hij gedoopt werd met de Heilige Geest en Zijn openbare bediening begon. Voortaan zou alleen nog de Heilige Geest in en door Hem handelen en spreken. Daarom zei Jezus; dat Hij niets van Zichzelf kon doen. Hij was volledig het instrument geworden van de Heilige Geest.

(Joh.5:19) “Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.”

De valse Profeet werd op 30 jarige leeftijd gedoopt met de anti- goddelijke geest.
(Openb.13:15) “En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.”
Judas is hier een voorbeeld van: “…toen voer de satan in hem.”  (Joh.13:27)
Het openbaar optreden van Jezus duurde 3,5 jaar. De tijdsduur van de regering van de Antichrist zal maar 7 maanden zijn en geen 3,5 jaar. Deze tijd (3,5 jaar) is aanzienlijk ingekort tot precies 7 maanden!

(Openb.13:5) “En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”

Eindtijd bijna afgelopen

Vanaf de Tweede Wereldoorlog is er grotendeels voor ±79 jaar vrede geweest en zonder dat de mensen en de christenen er erg in hadden ging on 23 aug.2018 de Eindtijd al in die zal aflopen op 5 febr.2025. Maar dan te midden van al dit gebeuren zal er een onderbreking komen door de plotselinge komst van de Heer Jezus. De zon zal zwart worden en de maan rood als bloed. De sterren zullen in de menigte vallen. Vrijwel direct na de Opname zal er een hevige aardbeving zijn zoals de aarde nog nooit heeft meegemaakt.

Armageddon is een nachtmerrie waar je niet aan kunt ontsnappen
Direct na de Opname zullen, degene die zijn achtergebleven, oud en jong, arm en de rijken door de dodelijke vrees en angst overvallen worden. De wereld zal in een totale chaos uiteenvallen en dan begint Armageddon met het nr.[666]!
(Openb.6:12-13) “En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.”

Dit gebeurt drie dagen na de 2e Opname. (Aardbeving/Tsunami)

De sterren des hemels, betekent Satan en zijn duivels (geen meteorieten)
(Openb.12:4) “En zijn staart sleepte één derde* van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.”
*) Dit moet zijn; één zevende van al Gods engelen! (1/7de)
(Openb.6:13-14) “En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.”
(…en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.)
De betekenis hiervan gaat een aardbeving aan. Ook dit is een gebeuren direct na de Opname.

(Openb.11:13) “En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer.”

Het getal [666] nader uitgelegd
Vele christenen denken dat het getal 666 van Satan de duivel is. Maar in werkelijkheid is dit het getal van de mens. De volmaakte mens.
Jezus: “Ik wil u een maat aangeven, volgens welke u en ieder ander kan weten, hoe hij zal omgaan met de eigenliefde, hoe met de liefde tot de naaste en hoe met de liefde tot God.”
Neem het getal 666, dat in goede en slechte verhoudingen of een volmaakt mens, of een volmaakte duivel voorstelt. Deel nu de liefde in de mens precies in 666 delen. Geef God daarvan 600, de naasten 60 en uzelf 6, dan hebt u de verhouding van de volmaakte mens. Maar wilt u een volmaakte duivel zijn, geef God 6, de naaste 60 en uzelf 600!”

Jakob Lorber – De Wederkomst van Christus (Blz.79)

Spotters in de Eindtijd

(2 Petr.3:3-4) “Dit moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.”

De tijd is op
De valse Profeet is alreeds aanwezig. De Heer heeft in vele profetieën de christenen op deze geboorte van 5 febr.1962 gewezen. Deze “Supermens” zal door de wereld pas zichtbaar worden eerst na de openbaring van de valse Profeet in sept.2024.

Ditzelfde gebeurde ook met Jezus, die na Zijn geboorte eerst 30 jaar later door de mensen werd herkend als de Zoon van God de Vader. De engelen hebben de geboorte van Jezus aan de mensen bekend gemaakt (Luk.2:9-11). Maar Satan heeft de geboorte van de Antichrist niet of nauwelijks bekend gemaakt; dat heeft de Heer moeten doen om de mensen voor dit gevaar te waarschuwen!

Openbaring valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich in sept.2024 bekend zal maken, zullen veel mensen en naam- christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar!
Jezus, zegt van deze valse Profeet, dat zo iemand nog niet heeft bestaan.
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

De valse Profeet is nog niet bekend. De Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort, want hij zal maar voor vijf maanden regeren! (Om precies te zijn: 150 dagen) Dit heeft te maken met het feit dat vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan.

Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”  – Zo geweldig en overtuigend zal deze man overkomen.

Erfenis valse Profeet door de Antichrist overgenomen
Dat de Heer dit zo zegt is zeker waar en toch heel bijzonder, want we zitten na 5 febr.2025 dan al voor ±71 dagen in het Dal van Armageddon voordat de 1e en 2e Opname op 16 en 19 april 2025 zullen plaatsvinden. Dat betekent, dat de wereld het nog niet door heeft dat het hier nu om de Antichrist gaat. Ze denken echt dat het nog steeds om de valse Profeet gaat en juichen hem toe en ze aanbidden hem zelfs. De valse Profeet zal 5 maanden regeren en dan neemt de Antichrist het voor 7 maanden over!
(5 maanden voor de valse Profeet) Vanaf 5 sept.2024 t/m 2 febr.2025.

(7 maanden voor de Antichrist) Vanaf 5 febr.2025 t/m 5 sept.2025.

De valse Profeet brengt leven en geluk!

De 3 ruiters op het Rode, Zwarte en het Vale Paard vertegenwoordigen de verschrikkingen van Armageddon. Maar de valse Profeet heeft een geestelijke kracht die, in deze chaotische wereld, werkelijk met verbazingwekkende oplossingen zal komen waar de mensen nog niet aan hebben gedacht. Zijn ideeën zullen briljant zijn. Hij is de absolute Wereldleider.

Wie is de valse Profeet?
De valse Profeet op het witte paard is niemand anders dan de “Messias” die de Joden nu ieder ogenblik verwachten. Deze Messias voldoet aan alle eisen, die de Joden van een Messias verwachten.

Zoals vele christenen nu al weten; de valse Profeet is niet de Antichrist. Hij is voor de vrede en wordt met Jezus vergeleken. Hij zit net als Jezus ook op een wit paard, het symbool van de vrede. Hoewel hij de hele wereld in zijn macht heeft, is hij toch geen Antichrist maar een Wereldleider van de absolute vrede.

De valse Profeet zal in de hele wereld vrede brengen en alle problemen waar wij mensen mee zitten zoals het milieu, woningnood, armoede en honger zal hij met gemak oplossen. Hij zal in de geneeskunde alle dodelijke ziekten weten op te lossen en zal ook voor een enorme werkgelegenheid, sociale- en economische vooruitgang zorgen zoals de wereld dat nog niet heeft gekend. Het spreekt vanzelf dat de Joden en de hele wereld in deze man de Messias zullen zien, een ongekende Wereldleider.
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Antichrist Geboortekaart 5 febr.1962

(DZG// Maandag 14-02-2022/ 23:53) – (Update: 04-12-2023)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Anti-Christ – Astrology Birth Chart (Horoscope)
Bron: _https://www.astro-seek.com/birth-chart/anti-christ-horoscope
Voorlopig weet nog niemand wie de valse Profeet is
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=9rpCfw5xGho
De Antichrist
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
Zonnestelsel (Heelal)
Bron: _http://wibnet.nl/heelal/zonnestelsel/zon/zon-wat-als-de-aarde-ergens-anders-lag
Planeten op één lijn
Bron: _http://wibnet.nl/heelal/zonnestelsel/zonnestelsel-hoe-vaak-staan-alle-planeten-op-een-rij
(Foto) Aarde, Bloedmaan en Zwarte Zon
Bron: _http://propheciesoftheendtimes.com/?page_id=2028
De sterren des hemels is Satan en zijn duivels (Geen meteorieten)
Bron: _http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-Wederkomst/Hemelbeving-reeks/de_wederkomst_en_de_hemelbeving.html
===*===