Wederkomst Jezus voor 21 jan.2019

De Opname voor 21 jan.2019?

Dit moet zijn vóór 16 mei 2022

De Opname wordt zeer waarschijnlijk verwacht in de maand april 2022!

Deze gewijzigde datum wordt beschreven in een nieuw verslag

(Wederkomst Jezus vóór 16 mei 2022!)
In dit verslag en alle voorgaande verslagen

moet deze datum nog worden gewijzigd

Eindtijd Bloedmaan – Armageddon Bloedmaan
(27 juli 201821 januari 2019)

» De volgende Bloedmaan is op 26 mei 2021 «

Joodse kalender met de huidige westerse tijd

Zie details van de laatste Jaarweek! – “De maand van de Opname”
(Valse vrede 4 jaar, 3 maanden – Armageddon 2 jaar, 9 maanden) Totaal 7 jaar
.
.

De Eindtijd

.
________________________________________________________
Update (21-09-2018)
“Wederkomst Jezus vóór 4 febr.2022!”

________________________________________________________

.
(De tijden moeten nog worden aangepast)

___

Broeders en zusters,
De Heer gaf mij in dit verslag zo snel mogelijk op te maken en op internet te zetten.
Dat betekent dat de Opname in zicht is.
___
Van de eerste 3,5 jaar zal de valse Profeet maar vijf maanden Regeren. Dat betekent, dat hij zich al eind juli maar toch zeker wel in aug.2018 zal moeten openbaren wil de Opname eind dec.2018 plaatsvinden of in ieder geval in de eerste weken vóór 21 jan.2019.
Het is nu vrijwel zeker dat de grote Opwekking in augustus 2018 zal uitbreken en daarna zal eindigen op de dag en het uur dat de valse Profeet wordt gedood, want de tijd is op!

Zie details: » TIME IS RUNNING OUT FAST!!! »

De laatste twee Zonen Gods

De grote Opwekking kan pas ingaan op het moment dat de een na laatste Zoon Gods uit de geest Wederom geboren is geworden. De Wedergeboorte van de laatste Zoon Gods, de laatste Benjamin, zal zijn in de laatste drie dagen voordat de Antichrist zich zal openbaren.

De dood van de valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet word gedood, duurt het nog drie dagen of precies 72 uur voordat het zilveren Koord* automatisch wordt verbroken. Dan, in datzelfde uur, maakt Satan (Lucifer) met een “Walk-in” inwoning in het dode lichaam van de valse Profeet en staat, voor het oog van de hele wereld, plotseling weer op.
___

*) Zie: “Het zilveren Koord” – Na de dood 72 uur lang nog een zenuwlichaam! Eerst daarna kan Satan het lichaam van de valse Profeet overnemen.

De valse Profeet en de Antichrist

(Openb.13:3-4) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”

(Openb.13:11-13) “En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.”

Het eerste Beest gaat de valse Profeet aan. Maar… zijn lichaam wordt drie dagen na zijn dood door Satan overgenomen.

(Openb.13:14) “En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.”


Sadhu Sundar Selvaraj Prophecy July 08, 2018 – YouTube (36:13)

“JESUS WILL RETURN BEFORE 2019 BLOOD MOON RELATION”

De Opname vóór 21 jan.2019!
Nairobi (Kenia) De originele preek van mei 2016 duurt ongeveer 1:15 uur.
Deze video (korte versie) zag ik eerst op zaterdag 14 juli 2018. Nadat ik de preek had beluisterd had ik nu de bevestiging dat Jezus vóór 21 jan.2019 zal terugkeren. Dit visioen komt overeen met aug.2018 en dat van de vijf Fiches 59.
___
Er zijn christenen die denken dat de aanhef verkeerd is aangegeven. Maar dat is niet waar. Vele visioenen op YouTube eindigen namelijk in het jaar 2018. In de preek, van Sadhu Sundar Selvaraj, heeft hij niet gezegd dat Jezus vóór 2019 met de Opname zal terugkeren. Daarom denken vele christenen dat de aanhef veranderd zou moeten worden omdat dit niet in de preek voorkomt.

De volgende Bloedmaan is op 26 mei 2021. Einde Armageddon zal zijn in sept.2021.

Op 8 juni 2018 vroeg Sadhu Sundar Selvaraj aan de Heer wat hij die morgen zou gaan spreken en Jezus sprak tot het hart van deze spreker: Jezus: “Maak uw huis op orde.”
En het volgende wat Jezus zei is: “…omdat Ik hen een bezoek ga brengen.”
Beter vertaald door de spreker: “…Ik ga komen om hen een bezoek te brengen.”  – “Daarom, maak uw huis op orde.”

Deze waarheid is niet zo gemakkelijk in te zien. Jezus spreekt hiermee twee bijzonderheden aan die met de wederkomst van doen hebben. “Zorg dat uw huis er goed uitziet, want Ik ga u een bezoek brengen.”
De Heer heeft het hier namelijk over de Opname!

De betekenis “Maak uw huis op orde” heeft te maken met het feit, dat als een christen wordt opgenomen in de hemel over precies hetzelfde huis zal beschikken als op Aarde. Vandaar dat de Heer zegt: “Maak uw huis op orde.”

Is uw huis daar en tegen niet naar behoren opgeruimd of na de Opname slordig achtergelaten, dan zal ook in de hemel uw huis er net zo uitzien.

Zie voorbeeld:

(Jesaja 38:1) “In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, tot hem en zeide tot hem: Zo zegt de Here: Tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen.”

Vijftien jaar
(Jesaja 38:2-5) “Toen keerde Hizkia zijn gelaat naar de wand en bad tot de Here en zeide: Ach, Here, gedenk toch, dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia weende luid. Toen kwam het woord des Heren tot Jesaja: Ga en zeg tot Hizkia: Zo zegt de Here, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen…”

Hoewel Koning Hizkia van Israël, na zijn pleidooi aan de Heer, daarna nog vijftien jaar aan zijn leven werd toegevoegd, heeft hij daarna zijn huis schoon en opgeruimd achtergelaten.


“Hoeveel tijd hebben we nog?”

Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar “De weerhouder”

Jezus:
“De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
Evangelist Choo Thomas (9 febr.2012)

De Heer zegt dat de tijd al op is. “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

Op het moment dat de valse Profeet zich in juli – augustus 2018 bekend zal maken, zullen veel mensen en naamchristenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar!

Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”
Helaas duurt dit maar vijf maanden.

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

Visioen vijf fiches 59

Volgens het visioen van de “Vijf Fiches 59” zal de valse Profeet/Antichrist niet ouder worden dan 59 jaar en acht maanden, want zijn einde zal zijn in september 2021.


Weinigen worden opgenomen

Toen ik in het verslag “Stilte voor de Storm” een klein gedeelte eraan had toegevoegd onder “Gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden” gaf Jezus mij het volgende in:
Jezus: Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
___
Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wie dit allemaal zijn? Zie details!

“Opname één miljard” – (Niemand wil achterblijven)

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Wederkomst Jezus voor 21 jan.2019!
Eindtijd Bloedmaan – Armageddon Bloedmaan
(27 juli 2018 – 21 januari 2019)

(DZG// Maandag 16-07-2018/ 23:38)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
July 27th, 2018 – Are you ready for what’s coming?
Foto: The world isn’t prepared for what’s coming july 27th 2018? (Blood moon prophecy)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=WuslZi3XJ0o
Joodse kalender met de huidige westerse tijd
(De laatste Jaarweek van Daniël) Bron: _http://www.toreblogg.info/355739066
Sadhu Sundar Selvaraj Prophecy 08- 2018
(JESUS WILL RETURN BEFORE 2019 BLOOD MOON RELATION)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=VjpK6W6lqkU
(Zie klok) Hoeveel tijd hebben we nog?
Bron: _https://www.treehugger.com/culture/atomic-scientists-move-doomsday-clock-five-minutes-midnight.html
Few will be taken YouTube (24:57)
(Foto) Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
===*===