Visioenen bepalen de Eindtijd

==========================

De Eindtijd niet onzichtbaar --
Jezus: “De tijd is op!”
=
.
Visions determine
The End Time
The End Time not invisible
Jesus: “The time is up!”
Las visiones determinan
El tiempo del fin
El tiempo del fin no es invisible
Jesús: “¡Se acabó el tiempo!”
==

==========================================================

Visioenen bepalen de Eindtijd
.
(Daniël 12:4)
“Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd;
velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.”
.
– De Eindtijd niet onzichtbaar –
Jezus: “De tijd is op!”

Het is bijna tijd

===
===
==x=
Jezus: “Het vuur voor Mijn aankomst zal heten: Grote en algemene nood, ellende en tegenspoed, zoals de aarde nog nooit heeft gezien. Het geloof zal uitdoven, de liefde verkillen en alle arme geslachten zullen klagen en versmachten. Maar de groten en machtigen, de koningen van deze wereld, zullen de vragende desondanks niet helpen vanwege de te grote hoogmoed en daardoor ook te grote hardheid hunner harten! Dan zal zich ook het ene volk verheffen tegen het andere en zullen zij elkaar bestrijden met vuurwapens.”
“Daardoor zullen de heersers in schulden geraken en zullen zij hun onderdanen met niet op te brengen belastingen kwellen. Daardoor zal buitensporige duurte ontstaan, hongersnood, vele boosaardige ziekten, epidemieën en pestilentiën onder de mensen, de dieren en zelfs de planten. Ook zullen er grote stormen op het droge land zijn en op de zee en aardbevingen. De zee zal op vele plaatsen de oevers overstromen, dan zullen de mensen in grote angst en vrees geraken in afwachting der dingen, die over de aarde zullen komen! Dat alles zal worden toegelaten om de mensen af te wenden van hun hoogmoed, hun zelfzucht en hun traagheid.”
“Zie, dat is het eerste soort vuur, waardoor de mensen voor Mijn wederkomst gelouterd zullen worden.”
(Jakob Lorber)

De Wederkomst Van Christus – (Hoofdstuk 2)

===
===
De Supermens
Zie wat de valse Profeet dan allemaal teweeg zal brengen:
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.” – Helaas zal dat voor de mensen maar vijf maanden duren, want elke vijf maanden staat er weer een andere paard op.

Zie: “Wederkomst vóór 16 mei 2022!” – (Binnen vijftien maanden vier paarden!)


– Visioenen die de Eindtijd bepalen –
.
Vele visioenen en tekenen van de Eindtijd eindigen in 2018
1) Op YouTube eindigen vrijwel alle visioenen ook in 2018. Maar deze tijden kloppen niet, want de Opname wordt verwacht april 2022.
2) Het visioen van ’23 Aug.2018′ geeft het begin aan van de laatste Jaarweek.
Een Pastor in Venezuela heeft een vergelijkbaar visioen gehad. Hij zei: “De Opname is in 2018!”  Maar hij zal nu ook wel moeten toegeven dat de eerste 3,5 jaar van Daniël nu pas op 23 aug.2018 is ingegaan.
___
3) Sadhu Sundar Selvaraj: “De Heer zal vóór 21 jan.2019 terugkomen.”
Dit gaat niet de Opname aan maar heeft te maken met het feit, dat de Heer met een ijzeren Staf de Aarde zal bezoeken. Een andere verklaring kan ik er niet voor vinden.
Zie: Selvaraj 2017 – Gay Marriage, Final World Revival – Een ijzeren Staf – (Vanaf 10:20)
(Gay Marriage, Final World Revival – Sadhu Sundar Selvaraj 2017)
Zie: Sadhu Sundar Selvaraj Prophecy 2018Homo’s en Aids – (Vanaf 55:10)
(Sadhu Sundar Selvaraj Prophecy 2018 ★ SPEND AT LEAST AHOUR IN PRAYER)
___
4) Zie: ‘Twee karakters in één lichaam’ – (59 jaar) Einde leeftijd valse Profeet begin Antichrist.
Zie visioen: ‘Fiche 59’ – De valse Profeet wordt max.59 jaar oud. (Geboren 5 febr.1962)
5) ‘Billy Graham’ (07-11-1918) – (21-02-2018)*
___
*) – (Profetie gegeven aan Maurice Sklar op 13 juli 2010)
Jezus: “Dit zijn de gebeurtenissen die binnenkort zullen gebeuren als signaal van jullie vertrek van deze Aarde, Mijn Geliefden:…” – “Ik zal Billy Graham mee naar huis nemen.”
Billy Graham: De grootste Evangelist aller- tijden!
Meer dan een miljard(!) mensen heeft hij met het Woord kunnen bereiken. (Geboren 07-11-1918)
Het zal echter nog ongeveer 4 jaar duren voordat de Opname zal plaatsvinden.
___
“Billy Graham zal vlak voor de Opname door de Heer worden thuisgehaald.”
Het heengaan van Billy Graham in 2018 is ook het sein dat dit het jaar van de Opname zal zijn. Dit was eerst mijn schrijven voordat de Heer mij liet zien dat de Opname pas veel later zou plaatsvinden.

De Opname wordt nu verwacht in april 2022!

6) Een generatie is 73,5 jaar!
(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”

(Matth.24:32) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.”

Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en eindigt officieel op 4 febr.2022.
Israël is deze vijgenboom!
Alles wijst er nu op dat bij God de Vader een generatie, op enkele dagen na, 74 jaar is.
(Matth.24:34) “Voorwaar Ik zeg u, dit geslacht* zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
Zie details 70 jaar: » TIME IS RUNNING OUT FAST!!!
___

*) De 74 jaar gaat Israël aan, maar de laatste 3,5 jaar gaat de eerste tijd aan van Daniël dat samen met Armageddon precies 7 jaar zal gaan duren. De laatste Jaarweek 2x 3,5 jaar. In de laatste 3,5 jaar zal Satan (De Antichrist) de mens in ‘Het Dal van Armageddon’ vrijwel geheel vernietigen.

7) Geboorte Antichrist bekend gemaakt
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek “A gift of profecy” aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962, zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf.
In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.
Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)
___

De tijd in dit verslag is opgemaakt aan de hand van visioenen en Profetieën!


========
===
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Visioenen bepalen de Eindtijd

(DZG// Zondag __-08-2020/ 23:53)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===*===