De Opname april 2022

– De Opname 13 en 16 april 2022 –

“Zie hoe ik het jaar en de maand heb kunnen vinden”

Westerse – Joodse – Hebreeuwse kalender
(2018−5778−6000)_Start laatste Jaarweek(23 aug.2018)
(2022−5782−6004)_De Opname – The Rapture(april 2022)

(2025−5785−6007)_Begin 1000-jarig vrederijk(sept.2025)

De tijd is op – Opname vóór 17 april 2022

– Openbaring Antichrist –

(666+666+666+6+6+6+6= 2022)

(De tijden zijn niet aangepast)
De 1e en 2e Opname wordt verwacht op 13 en 16 april 2022
___
(Matth.24:36-37 en 42) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. [37] Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.”

[42] “Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”

(Joh.16:12-13) “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; [13] doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
De maand en het jaar van de Opname heb ik uiteindelijk kunnen bepalen aan de hand van twee visioenen die de Heer mij heeft gegeven. (Aug.2018 en Vijf Fiches 59)
Ondanks deze visioenen had ik de tijd toch nog tot vier keer toe verkeerd ingeschat. Het zou eerst maart 2018 zijn dan aug.2018, dan vóór 19 jan.2019 en als laatste vóór 4 febr.2022. Maar naarmate de Opname steeds dichterbij komt zag ik plotseling wanneer de Opname uiteindelijk zal plaatsvinden. Namelijk in de maand april 2022.

Zie nu hoe Jezus mij hiermee heeft geholpen!

Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar de maand en zelfs de dag weten te herkennen!

Wanneer het echt donker wordt
Mijn gebed: “Heer wanneer komt u met de Opname terug en waar moet ik op letten?”
Dit gebed bracht ik bij de Heer, omdat ik voor de derde keer weer niet bij machte was het juiste jaar en de maand van de Opname te kunnen bepalen. Dat gebeurde nadat ik het visioen van Sadhu Sundar Selvaraj op YouTube had beluisterd. Ik dacht toen echt dat de Opname voor 21 jan.2019 zou plaatsvinden.
Omdat ik het niet meer wist, begon ik maar met een nieuw verslag:
“Vermoedelijke datum Opname niet meer te bepalen” – Maar toen ik daar al wat over had geschreven, gaf de Heer mij in de visioenen nog eens goed te bestuderen.
Jezus: “Bestudeer de visioenen!”

Dit gaf Jezus mij in op woensdag 5 sept.2018 om 21:43 uur.

Niet zo moeilijk
Het was alsof de Heer mij hiermee duidelijk wilde maken dat het helemaal niet zo moeilijk is te weten wanneer de Heer zo ongeveer met de Opname langs zou komen. Met het weer opnieuw bestuderen van de visioenen zag ik dat het visioen ‘Aug.2018’ het begin was en moest zijn van de laatste Jaarweek van Daniël en dat het visioen ‘Fiche 59’ de volle leeftijd aan zou gaan van de valse Profeet. En ja, toen zag ik het!

Voor de vierde keer dacht ik het nu echt te weten. De Opname zou volgens het visioen Fiche 59 vóór 4 febr.2022 moeten plaatsvinden. Nu was het jaar 2022 bekend, dat kan nu niet meer missen. Maar de maand, dat wilde ik ook heel precies weten.

Visioen van 23 maart 2013
Visioen/Profetie van 15 dec.2015

« Het jaar en de maand »

Countdown in de Eindtijd
Maar… toen gaf de Heer mij het volgende in:
Jezus:
“Zorg ervoor dat jullie voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben!”

Dit gaf Jezus mij in op zaterdag 06-10-2018 om 12:28 uur.

Broeders en zusters, dat zou Jezus niet zomaar hebben gezegd. Ja, toen had ik ook de maand! De Opname zou dan plaatsvinden in april 2022. Dat was met de twee visioenen (Aug.2018 en Fiche 59) al bevestigd en voor de derde keer met dat wat Jezus heeft gezegd: “…voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben.”  (Dat is 90 dagen)

Dat betekent, dat de grote Opwekking dan al voorbij moet zijn en de Heilige Geest is ook al weg. We moeten dan drie maanden in het dal van Armageddon doorbrengen voordat de opname zal plaatsvinden!

Opname verwacht in april 2022
De Opname kan nu vrijwel zeker verwacht worden in april 2022. In de maand mei kan niet, want dan zitten we al in de vierde maand van de grote verdrukking Armageddon. Dat is wat het visioen Aug.2018 en Fiche 59 laat zien. De valse Profeet is geboren op 5 febr.1962 en zal 59 jaar worden. Op 5 febr.2022 zou hij dan 60 jaar worden, plus drie maanden is mei 2022.
De eerste helft (3,5 jaar) van de laatste Jaarweek is ingegaan op 23 aug.2018 en zal officieel eindigen op 4 febr.2022. De valse Profeet is dan nog 59 jaar oud. Hij zal zich al in juli maar toch vrijwel zeker in aug.2021 moeten openbaren wil hij t/m jan.2022 nog voor vijf maanden aan de macht kunnen zijn.
(Vanaf 23 aug.2021 t/m ±20 jan.2022 is ±150 dagen. (Vijf maanden)

Het duurt dan nog 90 dagen voordat de Opname in april 2022 zal plaatsvinden.

De grote Opwekking
Op het moment dat de valse Profeet zich in aug.2021 zal openbaren, breekt tegelijkertijd de laatste grote Opwekking uit die ook precies vijf maanden zal duren. (Joël 2:23/28-29)
(Aug./sept./okt./nov./dec.2021/jan.2022) Totaal vijf maanden. (±150 dagen)

Het visioen 23 aug.2018 geeft de maand augustus aan als het begin van de laatste Jaarweek. Dat zou nog weleens de maand kunnen zijn dat de valse Profeet zich zou openbaren, maar dan in (augustus) 2021. Aan de hand van deze datum is het vrijwel zeker dat de valse Profeet in jan.2022 gedood zal worden. Hij zal dan op dat moment ±150 dagen aan de macht zijn geweest.


Satan stelt de christenen gerust

Een van de meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen is dat van Matth.24:36 “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
De duivel weet dat hij hiermee doel treft. De christenen gaan er dan ook gewillig op in en wijzen Joh.16:13 al bij voorbaat af en vooral als het om de tijd van de Opname gaat. De Heilige Geest kan deze stugge christenen nauwelijks nog wat brengen. “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Met “de toekomst” spreekt de Heer hier duidelijk de tijd aan.

De Heer heeft het hier alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik de visioenen van Aug.2018 en de Fiche 59 niet hebben gekregen, want met deze twee visioenen en de “90 dagen” erbij kom ik met de Opname uit in april 2022!

De Opname?
De christenen willen het niet horen, want het is niet Bijbels. Zodra je met datums komt schrijven ze je al af. Ze willen niet buiten de Bijbel om kijken en geloven, want ze zijn bang dat ze valse leringen en verkeerde stellingen en valse Profeten tegenkomen die hen zouden kunnen beïnvloeden.
Vele christenen geloven niet dat er vandaag de dag nog Profeten zijn. Jezus heeft vele Eindtijd profetieën doorgeven aan de christenen, maar het zijn er heel wat die dat niet willen geloven.
(Lukas 13:34) “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild.”
___
(Foto) Ongelofelijk wat deze kip uitbroedt!
Straks zullen de 144.000 Messiaanse Joden Israël worden uitgezet.

De Joden moesten eens weten.


“De laatste Jaarweek”

(2018-2025)

Visioen aug.2018 – Het begin van de laatste Jaarweek
(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”
(Matth.24:32) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.”  – Israël is deze vijgenboom!
(De Opname) Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en eindigt zeer waarschijnlijk in jan.2022.

Armageddon begint op het moment dat de valse Profeet in jan.2022 wordt gedood.

Als we vanaf 14 mei 1948 er 70 jaar bij optellen komen we uit in mei 2018 en als we er 80 jaar bij optellen is dat mei 2028. De Heer zal komen tussen mei 2018 en mei 2028.
De Opname wordt verwacht in april 2022. Dat wijst er nu op dat bij God de Vader een generatie, op enkele weken na, bijna 74 jaar is.
(14 mei 1948 t/m 13 april 2022 is 73 jaar en elf maanden)

(Matth.24:34) “Voorwaar Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”


De valse vrede en Armageddon op een Postzegel

.
Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van
– Armageddon –
.
(Het rode paard, het zwarte paard en het vale paard)

« De Opname ☆ April 2022! »

.
– De laatste Jaarweek –
(23 Aug.2018 – 5 Sept.2025 = 7 Jaar)
<

Overzicht laatste Jaarweek in maanden en jaren

– Elke vijf maanden een andere Paard –
.
« Het Rode Paard van Armageddon »
(Januari 2022)
.
.
« De laatste Jaarweek – Twee keer 3,5 jaar »
Binnen 15 maanden vier paarden!

Aug.2021    –    jan.2022     –     juni 2022    –    okt./nov.2022

– Bijna tijd –
.
– Openbaring Antichrist –
(666+666+666+6+6+6+6= 2022)
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Opname april 2022

(DZG// Zaterdag 09-03-2019/ 15:45) – (Update 18-08-2021)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Opname van de christenen (Foto)
_http://static.wixstatic.com/media/91768a_1e70cb30708b045310fb2c80d60517ff.png_srz_p_480_405_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz
Bron: _http://atalayaarmagedon.blogspot.nl/2014/12/la-final-trompeta-la-llegada-del-mesias.html
We are Here – Liberty (4000+2000+1000= 7000 jaar)
Bron: _http://september2015.com/wp-content/uploads/2015/08/4-6000-to-Liberty.jpg
Hen met kuikens – Ongelofelijk wat deze kip uitbroedt!
Bron 1: _http://raynoah.com/2016/08/01/shelter-2/
Bron 2: _https://www.seniorennet.be/Pages/grappig_schattig/upload/51ed42582ed31.jpg
Armageddon – (Vier paarden op een postzegel)
Bron: _https://www.farmlandbirds.net/node/5540
Zie de vier paarden in het grafiek! – (1-2-3-4)
1) Het witte paard – De valse Profeet
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
2) Het rode paard
Bron: _http://www.franklinterhorst.nl/De%20ruiter%20op%20het%20rossig%20paard.htm
3) Het zwarte paard
Bron: _http://inbijbelsperspectief.weebly.com/de-ruiter-op-het-zwarte-paard-wereldwijde-honger.html
4) Het vale paard
Bron: _http://www.rpmnet.nl/actueel/ruiters_apocalyps01.htm
Elke vijf maanden een andere paard(Vier paarden op een rij)
(How is Malaysia Flight MH17 Linked to End Time Prophecy)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=lIWViYSURL8
===*===