Armageddon Bloedmaan 31 maart 2018

.
“Armageddon Bloedmaan”
(26 augustus 2018)
Red Moon Rapture
“De zon zal veranderd worden in duisternis [Zwart] en de maan in bloed

(Joël 2:30-31a)

Op zondag (26 augustus 2018) is er een “Volle maan”.
Er is in feite helemaal geen Bloedmaan.
Maar in (Joël 2:31a) staat geschreven: “De zon zal veranderd worden in duisternis [Zwart] en de maan in bloed…”

Daarom ga ik er vanuit dat dit gebeuren zal plaatsvinden op 26 aug.2018 direct na de Opname.

Mysterie Bloedmaan
(Openb.6:12) “En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.”

Dit zijn drie bijzonderheden in dit verslag uitgelegd.

Op 31 maart 2018 is er een Bloedmaan

Dat zou nog weleens de dag kunnen zijn dat de valse Profeet zich zal openbaren.

De 4e Bloedmaan was op 28 sept.2015
Christenen denken dat een Bloedmaan onheil met zich mee zal brengen. In (Joël 2:31) wordt geschreven over een bloedkleurige maan. “De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.”

De wereld denkt dat er dan iets gaat gebeuren in het Midden-Oosten, dat met Israël te maken heeft. Iets wat het verloop van de geschiedenis in het Midden-Oosten zou kunnen veranderen en gevolgen heeft voor de hele wereld. Wel, zoals u weet zijn er geestelijk gezien geen dramatische bijzonderheden gebeurt.

Er is een Volle maan, een Blauwe maan, een Bloedmaan en een Super-maan.

De Blauwe maan is de naam voor de tweede Volle maan in een bepaalde maand. In een gemiddeld jaar vindt circa 12,368 keer een Volle maan plaats. Dus iets meer dan eens per maand.

Blauwe manen in de 21e eeuw
De lijst hieronder laat de Blauwe manen zien die in de 21e eeuw voorkomen voor iemand die zich in West-Europa bevindt. (Midden-Europese tijdzone /Zie Bron) In sommige jaren komen twee Blauwe manen voor. In de 21e eeuw gebeurt dat driemaal. (31 maart 2018, 2037 en 2094) Meestal is dit doordat er een Blauwe maan plaatsvindt in januari. Aangezien februari korter is dan de tijdspanne tussen twee Volle Manen (29,53 dagen), is de kans groot dat de maand maart 2018 dan weer een Blauwe maan kent.
___

Bron: http://hemel.waarnemen.com/maan/maanfasen_2018.html

1) Een bloedrode maan op 15 april 2014 Pesach of Pascha – Pasen
2) Een bloedrode maan op 08 oktober 2014 Sukkoth – Loofhuttenfeest
3) Een bloedrode maan op 04 april 2015 Pesach of Pascha – Pasen
4) Een bloedrode maan op 28 september 2015 Sukkoth – Loofhuttenfeest

In 2014 kwam de Bloedmaan 2x voor. De 3e was op 4 april 2015 en de laatste (de 4e) was op 28 september 2015. Omdat de twee Bloedmanen in 2015 de laatsten zijn in de hele 21e eeuw, denken sommige christenen dat ze mogelijk de allerlaatste fase van de Eindtijd zijn ingegaan en daardoor de spoedige Opname van Jezus verwachten. Veel christenen denken dat de maand september in 2015 heel wat zou kunnen brengen; bijvoorbeeld de Opname. Maar velen weten nu dat de Opname eerst in maart 2018 zal plaatsvinden.

Maar ik heb een sterk vermoeden dat in de maand okt.2015 de valse Profeet zich zal openbaren in een land ergens in het Midden-Oosten voordat hij in nov./dec.2015 bekend zal worden. Hij is nu nog volkomen onbekend. Zou hij in een land met christenen wonen, dan zou hij al gauw worden ontdekt.

De maand en het jaar van de Opname
Broeders en zusters, de maanden zijn verkeerd aangegeven.
Zie: “Hoeveel tijd hebben we nog?” ==> Nieuwe situatie == >
Deze tijd moet in de hele website overal worden gewijzigd.

De maand “maart 2018” had moeten zijn “augustus 2018”!

Armageddon Bloedmaan (6e zegel)

Deze Bloedmaan is van geestelijke aart(!) en is iets heel anders en komt ook niet in het kalenderjaar voor van 31 maart of van april 2018. In de tijd van Armageddon zal de hele wereld wankelen, ook de maan. Volle maan kan dan dagen lang te zien zijn en de maan zal bloedrood blijven. Omdat in de tijd van Armageddon de Aarde uit Balance zal raken is ook de datum van de laatste twee Bloedmanen van 2037 en 2094, die vanaf 28 sept.2015 nog zouden komen, onzeker geworden.

De maan zal dagen lang haar glans verliezen

U zult begrijpen dat er dan een enorme angst en paniek zal uitbreken bij de wereldmensen en de rest- christenen, de achterblijvers. Deze Bloedmaan zal plaatsvinden op 31 maart 2018. De Opname moet dan net daarvoor al hebben plaatsgevonden. Eind april 2018 zal bij de eerste mens het teken/logo (666) op de rechterhand of voorhoofd met een Laser worden ingebrand. Op 30 april 2018 hebben we Volle maan. Misschien zou dit dan wel het moment kunnen zijn dat het teken/logo (666) verplicht gesteld zal worden.

Mysterie Supermaan

In de astronomie is een Super-maan een Volle- of Nieuwe maan waarbij de afstand tot de aarde het kleinst is. De maan is dan heel groot. Maar de maan die dan in de tijd van Armageddon te zien zal zijn, zal de mensen grote angst en schrik aanjagen!

SupermoonSupermaan

De Bloedmaan
(Joël 2:30-32) “Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen.”
31 “De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.”

32 “En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.”

Red Moon Rapture1

Bloedmaan (Indonesië 16 Juli 2000)

Zie voorbeeld: De Bloedmaan is maar voor een paar uur te zien. Zolang de Aarde en de maan bestaan is het nooit anders geweest. Maar de Bloedmaan die in Armageddon maart/april 2018 te zien zal zijn is een Volle maan! Deze maan zal dan 3 tot 5x groter zijn en zal de mensen dwingen over de tijd na te denken. Maar de Bloedmaan zoals is beschreven komt alleen voor in de laatste 3,5 jaar en zal te zien zijn in de eerste week direct na de Opname.

(Joël 2:30a) “Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde…”
Dit gedeelte moet als volgt worden begrepen en gaat de eerste 3,5 jaar aan. Er zullen mooie verschijningen maar ook dramatische gebeurtenissen te zien zijn dat de mensen tot inzicht, geloof en bekering moeten brengen. De mensen zullen dan aan God denken.
_____
Zie enkele voorbeelden!
Costa Rica: Zie video! (1:35) Regenboogwolk Angstaanjagend. (18 sept.2015)

YouTube: (0:38) The Scariest Storm Cloud In The World (27 sept.2010)

30b “..wonderen, bloed en vuur en rookzuilen.”
Dit gaat de tijd aan van Armageddon, de laatste 3,5 jaar. Dit is een gebeuren in het heetst van Armageddon, de verschrikking aller- tijden! De ‘Wonderen’ gaan de eerste en de tweede 3,5 jaar aan. In de tijd van Armageddon gaat het ‘Bloed’ de dood aan van alle Heiligen Gods. (de slachting)
(Openb.14:12) “Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.”

Het ‘Vuur’ gaat de mensen aan die tot het uiterste zullen lijden, dus gekweld zullen worden. De betekenis ‘Rookzuilen’ gaat het geschreeuw aan van de mensen. (Openb.14:11) “En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.”

supermoon

Red Moon Rapture4

Armageddon Bloedmaan

Zo groot als u de maan hier ziet zo zou het kunnen zijn op 31 maart 2018 en waarschijnlijk ook nog in de eerste dagen van April 2018.
(Joël 2:31a) “De zon zal veranderd worden in duisternis [Zwart] en de maan in bloed…”

Dit gebeuren zal plaatsvinden eind maart begin april 2018 direct na de Opname. Het beeld zou eruit kunnen zien zoals bovenstaande foto aangeeft en is wellicht nog groter! Het aangezicht geeft een puur dramatisch beeld. Dit is het begin van de vele oordelen die over de stugge wereldmensen zullen komen teneinde hun tot inzicht te brengen. Maar helaas, de mensen worden juist agressiever. Ze zijn wel bang, maar niet bang genoeg. Het zullen maar enkelen zijn die tot inzicht zullen komen.

31b “..voordat de grote en geduchte dag des Heren komt…”
Dit heeft te maken met de terugkomst van Jezus op de Olijfberg. Het eindoordeel gaat twee punten aan.
Het eerste oordeel gaat alleen de wereldmensen aan met het teken/logo (666). In de laatste dagen van Armageddon zullen deze wereldmensen de bergen in vluchten met de woorden: “Valt op ons!” (Hosea 10:8b /Luc.23:30 /Openb.6:16).
(Openb.6:15-17) “En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?”

De tweede heeft te maken met het eindoordeel. Ze staan niet in het Boek des Levens en dat is werkelijk verschrikkelijk. Ze worden allemaal afgewezen. Hier gaat het de mensen aan, die zonder het teken/logo(666) voortijd gestorven of gedood zijn. De anderen, die de zegel van de dood hebben, gaan direct naar de plaats waar ze met het nr.666 voor hebben gekozen.

(Joël 2:32) “..dat [een] ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden…”
Dit heeft te maken met het volgende: Degene, die de Naam des Heren aanroepen doen dat vanuit het Dal van Armageddon! Het gaat hier om de tweede dood die ik heel uitvoering in het Visioen van maart 2018 heb beschreven. De Heer zegt tegen de christenen, die in de Naam van Jezus gedood zullen worden, zich geen zorgen te hoeven maken over deze tweede dood. (Openb.2:10-11) “Wees niet bevreesd voor het geen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Maar de tweede dood is wel een verschrikkelijke. De christenen zullen met hun executie roepen! De Guilliotine zorgt ervoor, dat de demonen met een dood lichaam te maken zullen hebben. Want de mens die in de Naam van Jezus voor deze dood kiest, die heeft het leven! (Matth.16:25) “Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.”

De Heren en de Koningen

Jezus, zal 1000 jaar lang op aarde wonen, als mens fysiek in het mensenlichaam en met het etherische lichaam in de Hemelen en daarbuiten en in het Koninkrijk Gods. Alleen de Heilige Geest is dan weg van de aarde. Met Jezus samen, zullen ook de Heren en de Koningen 1000 jaar lang, aan een stuk door, op de Aarde verblijven en leven.

De Heren worden met de Opname automatisch gescheiden van andere christenen, die niet tot het niveau van de Heren behoren. Ze zijn allemaal de waterdoop nagekomen. De Heren zijn christenen die door Jezus geselecteerd zijn. De anderen gaan door naar het koninkrijk der Hemelen. Het niveau van de Heren kan alleen door de Heer worden beoordeeld. De Heren worden door de Heilige Geest in het “Hof van Eden” onderwezen om in het 1000 jarig vrederijk samen met de Koningen de landen te regeren.

De Heren” komen voort uit het “Hof van Eden” maar… “De Koningen” komen voort uit het Dal van Armageddon die de complete onderwaterdoop niet hebben ervaren en al voor jaren in een vaststaand geloof hebben gewandeld. Deze hebben geestelijk een onwrikbaar geloof in Jezus. Deze groep bevindt zich samen met alle anderen die niet tot de Koningen behoren, gedurende de tijd van Armageddon, onder het Altaar. (Openb.6:9-11). Want de hemel is gesloten, er kan niemand meer in. Zie: “Poort van genade bijna gesloten”

De tijd is al op
Jezus: “Bij de Opname wordt er maar een klein hoopje christenen opgenomen. Het over- overgrote deel van Mijn gemeente, zal door het dal van Armageddon moeten gaan. En dat komt omdat ze niet waardig bevonden waren om opgenomen te worden.” (Joh.16:13)
Hier wordt de Opwekking van Joël niet mee bedoeld. De Heer spreekt hier duidelijk de huidige gemeente aan, zoals dat nu vandaag de dag is. Want immers, met de grote Opwekking brengt de Heilige Geest een grote schare binnen van 1.2 miljard christenen! (Matth.22:8-10) “Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.”

Wie zijn dan de slechten en de goeden? Dat zijn de wereldmensen. Sommigen hebben de naam dat ze geloven anderen niet. Maar door de grote Opwekking zijn ze tot inzicht en bekering gekomen.

Apocalyps is de Griekse naam voor de Openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament. De term wordt tegenwoordig vooral gebruikt om een situatie te beschrijven waarin de wereld ten onder lijkt te gaan, aangezien in dit Bijbelboek het einde van de beschaving in de wereld wordt beschreven. m.a.w. Armageddon is een woord geworden dat iemands grootste angst voor het einde van de wereld uitdrukt.

_____


(Foto) Aarde, Bloedmaan en Zwarte Zon.
Bron: _http://propheciesoftheendtimes.com/?page_id=2028
Supermaan. Bron: _http://praxeology.net/the-great-idaho-lunar-war.htm
Indonesië 16 Juli 2000. Bron: _http://rezykurnando.blogspot.nl/
Supermoon. Bron: 16% Bigger and 30% Brighter.
Bron: _http://www.vsml.nl/wp/een-supermaan-wat-is-dat/
Armageddon Bloedmaan.

Bron: _https://thehelplessdancer.wordpress.com/2009/02/25/goodnight-moon-will-kimbrough/

===*===